Cilt 7 Sayı 5 (2019): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

ÇEVRİMİÇİ ALIŞVERİŞ VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN ARAŞTIRILMASI: WEB TASARIMININ ROLÜ

Arzu TUYGUN TOKLU
Dr. Öğr. Üyesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Yayınlanmış 2019-12-25

Anahtar Kelimeler

 • Online shopping, Customer satisfaction, Repurchase intention
 • Çevrimiçi alışveriş, Müşteri memnuniyeti, Tekrar satın alma

Nasıl Atıf Yapılır

TUYGUN TOKLU, A. (2019). ÇEVRİMİÇİ ALIŞVERİŞ VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN ARAŞTIRILMASI: WEB TASARIMININ ROLÜ. Business & Management Studies: An International Journal, 7(5), 2408–2426. https://doi.org/10.15295/bmij.v7i5.1270

Özet

Teknolojinin son on yıllardaki hızlı gelişimi, tedarik zincirinin her halkasında önemli değişimleri beraberinde getirerek etkinlik ve verimliliği arttırmıştır. İş süreçlerinin yeniden tanımlanmasını da beraberinde getiren bu gelişim işletmeleri yeni oluşan bu rekabet alanlarında farklılaşmaya yöneltmektedir. Bu değişimle birlikte Türkiye’deki çevrimiçi pazar da son yıllarda büyüme performansını arttırmaktadır. Bilişim teknolojilerinin gelişmesi ile alt yapının sürekli güncellenmesi ve kapsamlı pazarlama iletişimi faaliyetleriyle sağlanan bu hızlı büyümenin uzun vadede devam ettirilmesinin gereği ortadadır. Bunun için tüketici tarafında da yapılacak çalışmalarla çevrimiçi satın alma deneyimini gerçekleştiren tüketicilerin davranışını etkileyen belirleyicilerin incelenmesi esastır. Bu araştırmanın temel amacı, tüketicilerin çevrimiçi satın alma davranışlarını etkileyen web sayfasında sunulan bilgi kalitesi, web sitesi estetiği, web sitesi kolaylığı ve fiyat tekliflerinin toplam müşteri memnuniyetine etkisini incelemektir. İlave olarak, bu toplam müşteri memnuniyetinin e-güvene ve tekrar satın alma niyetine etkisi araştırılmaktadır. Bunun için kolayda örnekleme yöntemi ile seçilen tüketicilerle yapılan anket çalışması ile araştırmanın verileri toplanmıştır. Veriler SPSS v23 ve SmartPLS Yapısal Eşitlik Modellemesi ile analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre web sitesi kolaylığı ve fiyat teklifleri toplam müşteri memnuniyetini etkilemektedir. Benzer şekilde toplam müşteri memnuniyeti e-güven ve tekrar satın alma niyetini etkilemektedir. E-güven aynı zamanda tekrar satın alma niyetini etkilerken, web sitesinde sunulan bilgi kalitesi ile web sitesi estetiğinin müşteri memnuniyetinde etkili olmadığı bulunmuştur. Çalışma çevrimiçi alışverişte değere yol açan koşulların ve tekrar satın alma davranışının daha iyi anlaşılmasına yardımcı olmaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Abdul-Muhmin, A.G. (2011), “Repeat Purchase Intentions in Online Shopping: The Role of Satisfaction, Attitude, and Online Retailers’ Performance”, Journal of International Consumer Marketing, 23, 5-20.
 2. Afshardost M., Farahmandian, S. ve Eshaghi, S.M.S. (2013), “Linking trust, perceived website quality, privacy protection, gender and online purchase intentions”, IOSR Journal of Business and Management, 13 (4), 63-72.
 3. Ariff, M., Yan, N., Zakuan, N., Rahim, K.A. ve Ismail, K. (2013), “Online purchasing behavior of Malaysia’s young consumers”, Recent Trends in Social and Behaviour Sciences, Proceedings of the International Congress on Interdisciplinary Behaviour and Social Sciences, 167-173.
 4. Bagozzi, R. P. ve Yi, Y. (1988), “On the evaluation of structural equation models”, Journal of the Academy of Marketing Science, 16 (1), 74-94.
 5. Barnes, S.J. ve Vidgen, R. (2001), “An evaluation of cyber-bookshops: the WEBQUAL method”, International Journal of Electronic Commerce, 6 (1), 11-30.
 6. Barnes, S.J. ve Vidgen, R. (2002), “An integrative approach to the assessment of e-commerce quality”, Journal of Electronic Commerce Research, 3 (3), 114-127.
 7. Bilgihan, A. ve Bujisic, M. (2015), “The effect of website features in online relationship marketing: A case of online hotel booking”, Electronic Commerce Research and Applications, 14, 222-232.
 8. Blut, M. (2016), “E-Service Quality: Development of a Hierarchical Model”, Journal of Retailing, 92 (4), 500-517.
 9. Büttner, O.B., Florack, A. ve Göritz, A.S. (2013), “Shopping orientation and mindsets: how motivation influences consumer information processing during shopping”, Psychology & Marketing, 30 (9), 779-793.
 10. Chang, H.H. ve Chen, S.W. (2008), “The impact of online store environment cues onpurchase intention: trust and perceived risk as a mediator”, Online Information Review, 32 (6), 818-841.
 11. Chen, Y. and Barnes, S. (2007), “Initial trust and online buyer behavior”, Industrial Management and Data Systems, 107 (1), 21-36.
 12. Chiang, C.F. ve Jang, S.C. (2007), “The effects of perceived price and brand imageon value and purchase intention: leisure travelers’ attitude toward online hotel booking”, Journal of Hospitality & Leisure Marketing, 15 (3), 49-69.
 13. Dabija, D.C. ve Babut, R. (2014), “Enhancing consumers’ satisfaction and loyalty of retailers in Romania through store ambiance and communication”, Procedia Economics and Finance, 15, 372-382.
 14. Dash, S.B. ve Saji, K.B. (2007), “Role of self-efficacy and website social-presence in customers’ adoption of B2C online shopping: an empirical study in the Indian context”, Journal of International Consumer Marketing, 20 (2), 33-48.
 15. Delgado-Ballester, E. ve Munuera-Aleman, J.L. (2001), “Brand trust in the context of consumer loyalty. European Journal of Marketing”, 35 (11/12), 1238-1258.
 16. Fang, J., George B., Shao, Y. ve Wen, C. (2016), “Affective and cognitive factors influencing repeat buying in e-commerce”, Electronic Commerce Research and Applications, 19, 44-55.
 17. Fang, Y., Chiu, C. ve Wang, E. T. G. (2011), “Understanding customers' satisfaction and repurchase intentions: an integration of IS success model, trust, and justice”, Internet Research, 21 (4), 479-503.
 18. Fiore, A.M., Kim, J. ve Lee, H.H. (2005), “Effect of image interactivity technology on consumer responses toward the online retailer”, Journal of Interactive Marketing, 19 (3), 38-53.
 19. Fornell, C. ve Larcker, D.F. (1981), “Evaluating structural models with unobservables variables and measurement error”, Journal of Marketing Research, 18 (1), 39-50.
 20. Hair, J.F., Hult, G.T.M., Ringle, C.M. ve Sarstedt, M. (2014), A Primer On Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). SAGE Publications.
 21. Hair, J.F., Sarstedt, M., Ringle, C.M. ve Mena, J.A. (2012), “An assessment of the use of partial least squares structural equation modeling in marketing research”, Journal of the Academy of Marketing Science, 40 (3), 414-433.
 22. Harris, L. C., ve Goode, M. M. H. (2004), “The four levels of loyalty and the pivotal role of trust: A study of online service Dynamics”, Journal of Retailing, 80, 139-158.
 23. Hasanov, J. ve Khalid, H. (2015), “The impact of website quality on online purchase intention of organic food in Malaysia: a WebQual Model approach”, Procedia Computer Science, 72, 382-389.
 24. Hellier, P. K., Geursen, G. M., Carr, R. A. ve Rickard, J. A. (2003), “Customer repurchase intention: A general structural equation model”, European Journal of Marketing, 37 (11/12), 1762-1800.
 25. Hsu, H.Y. ve Tsou, H.T. (2011), “Effect of website quality on consumer emotional states and repurchases intention”, African Journal of Business Management, 5 (15), 6195-6200.
 26. Huang, M.H. (2005), “Web performance scale”, Information & Management, 42 (6), 841-852.
 27. Hulland, J. (1999), “Use of partial least squares (PLS) in strategic management research: A review of four recent studies”, Strategic Management Journal, 20 (2), 195-204.
 28. Jeong, M.H.O. ve Gregoire, M. (2003), “Conceptualizing websites quality and itsconsequences in the lodging industry”, International Journal of Hospitality Management, 20 (2), 129-146.
 29. Jiang, P. ve Rosenbloom, B., (2005), “Customer intention to return online: price perception, attribute-level performance, and satisfaction unfolding over time”, European Journal of Marketing, 39 (1/2), 150-174.
 30. Jiang, Z.H., Wang, W., Tan, B.C.Y. ve Yu, A.J. (2016), “The determinants and impacts of aesthetics in users’ first interaction with websites”, Journal of Management Information Systems, 33 (1), 229-259.
 31. Johnson, D.S. (2007), “Achieving customer value from electronic channels through identity commitment, calculative commitment, and trust in technology”, Journal of Interactive Marketing, 21 (4), 2-22.
 32. Jones, M. A., Mothersbauch, D. L. ve Beatty, S. E. (2000), “Switching barriers and repurchase intentions in services”, Journal of Retailing, 76 (2), 259-274.
 33. Kim, W.G., Ma, X.J. ve Kim, D.J. (2006), “Determinants of chinese hotel customers’ E-satisfaction and purchase intentions”, Tourism Management, 27 (5), 890-900.
 34. Kiran, R., Sharma, A. ve Mittal, K. C. (2008), “Attitudes, Preferences and Profile of Online Buyers in India: Changing Trends”, South Asian Journal of Management, 15 (3), 55-73.
 35. Li, L., Penga, M., Jiangb, N. ve Law, R. (2017), “An empirical study on the influence of economy hotel website quality on online booking intentions”, International Journal of Hospitality Management, 63, 1-10.
 36. Li, X.X. ve Hitt, L.M. (2010), “Price effects in online product reviews: an analytical modeland empirical analysis”, MIS Quart, 34 (4), 809-832.
 37. Lim, W. M. (2015), “Antecedents and consequences of e-shopping: an integrated model”, Internet Research, 25 (2), 184-217.
 38. Limbu, Y.B., Wolf, M. ve Lunsford, D. (2012), “Perceived ethics of online retailers and consumer behavioral intentions: The mediating roles of trust and attitude”, Journal of Research in Interactive Marketing, 6 (2), 133-154.
 39. Liu, J.N.K. ve Zhang, E.Y. (2014), “An investigation of factors affecting customer selection of online hotelbooking channels”, International Journal of Hospitality Management, 39, 71-83.
 40. Loiacono, E.T., Watson, R.T ve Goodhue, D.L. (2002), “WEBQUAL: a measure of web site quality”, Marketing Theory and Applications, 13 (3), 432-438.
 41. Malik, G. ve Sachdeva, H. (2015), “Impact of sales promotion technique used by online dealers on consumers”, International Journal of Applied Sciences and Management, 1 (1), 63-78.
 42. McKnight, D. ve Chervany, N. (2002), “What trust means in e-commerce customer relationships: an interdisciplinary conceptual typology”, International Journal of Electronic Commerce, 6 (2), 35-39.
 43. Morgan, R.M. ve Hunt, S.D. (1994), “The commitment-trust theory of relationship marketing”, Journal of Marketing, 58 (3), 20-38.
 44. Nielsen (2018), https://www.nielsen.com/tr/tr/insights/article/2018/turkey-carries-great-potential-digital-conversion/ (Erişim 10.9.2019)
 45. Pantano, E., Rese, A. ve Baier, D. (2017), “Enhancing the online decision-making process by using augmented reality: A two country comparison of youth markets”, Journal of Retailing and Consumer Services, 38, 81-95.
 46. Pappas, I.O., Kourouthanassis, P.E., Giannakos, M.N. ve Chrissikopoulos, V. (2016), “Explaining online shopping behavior with fsQCA: the role of cognitive and affective perceptions”, Journal of Business Research, 69 (2), 794-803.
 47. Pavlou, P.A. (2003), “Consumer acceptance of electronic commerce: integrating trust and risk with the technology acceptance model”, International Journal of Electronic Commerce, 7 (3), 101-134.
 48. Peterson, R.A., Sridhar, B. ve Bart, J.B. (1997), “Exploring the implications of the internet for consumer marketing”, Journal of the Academy of Marketing Science, 25 (4), 329-346.
 49. Pham, T.S.H. ve Ahammad M.F. (2017), “Antecedents and consequences of online customer satisfaction: A holistic process perspective”, Technological Forecasting & Social Change, 124, 332-342.
 50. Rose, S., Clark, M., Samouel, P. ve Hair, N. (2012), “Online customer experience in e-retailing: an empirical model of antecedents and outcomes”, Journal of Retailing, 88 (2), 308-322.
 51. Selnes, F. (1998), “Antecedents and consequences of trust and satisfaction in buyer-seller relationships”, European Journal of Marketing, 32 (3/4), 305-322.
 52. SivaKumar, A. ve Gunasekaran, A. (2017), “An Empirical Study on the Factors Affecting Online Shopping Behavior of Millennial Consumers”, Journal of Internet Commerce, 16 (3), 219-230.
 53. Spreng R.A., MacKenzie, S.B. ve Olshavsky, R.W. (1996), “A re-examination of the determinants of consumer satisfaction”, Journal of Marketing, 60 (3), 15-32.
 54. Srinivasan, S.S., Anderson, R. ve Ponnavolu, K. (2002), “Customer loyalty in e-commerce: an exploration of its antecedents and consequences”, Journal of Retailing, 78 (1), 41-50.
 55. Sullivan, Y.W. ve Kim, D.J. (2018), “Assessing the effects of consumers’ product evaluations and trust on repurchase intention in e-commerce environments”, International Journal of Information Management, 39, 199-219.
 56. Tandon, U., Kiran, R. ve Sah, A.N. (2016), “Customer satisfaction using website functionality, perceived usability and perceived usefulness towards online shopping in India”, Information Development, 32 (5), 1657-1673.
 57. Thamizhvanan, A. ve Xavier, M. (2013), “Determinants of customers' online purchase intention: an empirical study in India”, Journal of Indian Business Research, 5 (1), 17-32.
 58. Toklu, İ.T. (2018), “Genç Tüketiciler İçin Kot Pantolon Niteliklerinin Önemi”, Journal of Turkish Studies, 13 (30), 459-476.
 59. Toklu, İ.T. (2019). Attitude of Young Consumers towards the Online Retailer, Research & Reviews in Social, Human and Administrative Sciences, Gece Kitaplığı, Ed.: Atilla Atik, Ch.7, p.108. ISBN : 978-605-7631-63-3
 60. Toklu, İ.T. ve Ustaahmetoğlu, E. (2016), “Tüketicilerin Organik Çaya Yönelik Tutumlarını ve Satın Alma Niyetlerini Etkileyen Faktörler: Bir Alan Arastırması”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 12 (29), 41-61.
 61. Tübisad (2019), http://www.tubisad.org.tr/tr/images/pdf/tubisad_2019_e-ticaret_sunum_tr.pdf (Erişim 10.9.2019)
 62. Wang, R.Y. ve Strong, D.M. (1996), “Beyond accuracy: what data quality means to data consumers”, Journal of Management Information Systems. 12 (4), 5-33.
 63. Wen, C., Prybutok, V.R. ve Xu, C. (2011), “An integrated model for customer online repurchase intention”, Journal of Computer Information Systems, 52 (1), 14-23.
 64. Wolfinbarger, M. ve Gilly, M.C. (2003), “EtailQ: dimensionalizing, measuring and predicting etail quality”, Journal of Retailing, 79 (3), 193-198.
 65. Zeithaml, V.A., Berry, L.L. ve Parasuraman, A. (1996), “The behavioral consequences of service quality”, Journal of Marketing, 60 (2), 31-46.
 66. Zeng, L., Proctor, R.W ve Salvendy, G. (2012), “User-based assessment of websitecreativity: a review and appraisal”, Behaviour &Information Technology, 31 (4), 383-400.
 67. Zeng, L., Salvendy, G. ve, Zhang, M. (2009), “Factor structure of web site creativity”, Computers in Human Behavior, 25 (2), 568-577.