Cilt 7 Sayı 5 (2019): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER ÇAPALARININ BAZI SOSYO-DEMOGRAFİK FAKTÖRLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Gamze Ebru ÇİFTÇİ
Dr. Öğr. Üyesi, Hitit Üniversitesi
Bengü HIRLAK
Doç. Dr., Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Yayınlanmış 2019-12-25

Anahtar Kelimeler

 • Career Anchors, Socio-Demographic Factors, Vocational High School Students
 • Kariyer Çapaları, Sosyo-Demografik Faktörler, Meslek Yüksekokulu Öğrencileri

Nasıl Atıf Yapılır

ÇİFTÇİ, G. E., & HIRLAK, B. (2019). MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER ÇAPALARININ BAZI SOSYO-DEMOGRAFİK FAKTÖRLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Business & Management Studies: An International Journal, 7(5), 2385–2407. https://doi.org/10.15295/bmij.v7i5.1266

Özet

Bu araştırmanın amacı, Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokul’unda eğitim öğretim gören öğrencilerin kariyer tercihlerine ve tutumlarına etki eden, kariyer çapalarını belirlemektir. Bunun yanı sıra öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerine göre kariyer çapalarına ilişkin görüşleri arasında farklılık olup olmadığı incelenmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda 230 meslek yüksekokulu öğrencisine anket uygulanmış ve anket uygulaması ile elde edilen verilerin analizinde bir istatistik paket programından yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin kariyer çapasının alt boyutlarında yer alan ifadeleri büyük ölçüde doğru buldukları, en çok saf meydan okuma ve hayat tarzına ilişkin ifadeleri doğru buldukları tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin okudukları sınıflara göre, güvenlik/istikrar ve hayat tarzı, annelerinin eğitim düzeylerine göre, girişimci yaratıcılık; babalarının mesleklerine göre, güvenlik/istikrar; ailelerinin ekonomik durumlarına göre, özerklik/bağımsızlık; seçtikleri meslekten memnuniyet düzeylerine göre, hizmete adanma ve saf meydan okuma; mezuniyetleri sonrasında mesleği yapma isteklerine göre ise, saf meydan okuma kariyer çapasına ilişkin görüşlerinin anlamlı bir farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Adıgüzel, O. (2009). Schein’in Kariyer Çapaları Perspektifinde Süleyman Demirel Üniversitesi Öğ¬rencilerinin Kariyer Değerlerine İlişkin Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 14 (2), 277-292.
 2. Başol O., Bilge E., Kuzgun, Ş. (2012). Öğrencilerin Kariyer Değerlerini Etkileyen Unsurların Tespitine Yönelik Bir Araştırma: Bireysel Değerler. Electronic Journal of Vocational Colleges, 2 (2), 57-68.
 3. Batur, Z. H., Adıgüzel, O. (2014). Schein'in Kariyer Değerleri Perspektifinde Öğrencilerin Kariyer Tercihlerini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma: Isparta İli Fen Lisesi Öğrencileri Örneği. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 42, 328-348.
 4. Bhatt, A. S. (2011). A Career Anchor Perspective of Employees in a Large Company. International Conference on Advancements in Information Technology with Workshop of ICBMG, 20, 265-270.
 5. Bird, A. (1994). Careers as Repositories of Knowledge: A New Perspective on Boundaryless Careers. Journal of Organizational Behavior, 15, 325-344.
 6. Chapman, J. R. (2015). Fostering Career Management Using Career Anchor Theory. American Psychological Association, Handbook of Career Intervention, 2, 507-520.
 7. Coetzee, M., Schreuder, D. (2011). The Relation between Career Anchors, Emotional Intelligence and Employability Satisfaction among Workers in the Service Industry. Southern African Busi¬ness Review, 15 (3) ,76-97.
 8. Correll, J. S. (2001). Gender and the Career Choice Process: The Role of Biased Self-Assessments. American Journal of Sociology, 106 (6), 1691-1730.
 9. Crossley, M. L., Mubarik, A. (2002). A Comparative Investigation of Dental and Medical Student’s Motivation towards Career Choice. British Dental Journal, 193 (26), 471-473.
 10. Çarıkçı, H. İ., Morçin Erdoğan, S. (2014). Önlisans Turizm Öğrencilerinin Kariyer Değerleri: Sarıkamış Örneği. Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırma Dergisi, 2 (2), 67-81.
 11. Çerik, Ş., Bozkurt, S. (2010). Çalışanların Örgütsel Sosyalizasyon ve Kariyer Çapalarına Yönelik Algılamaları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi ve Banka Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 35, 77-97.
 12. Çiftçi, G. E., Bülbül, S. F., Bayar Muluk, N., Çamur Duyan, G., Yılmaz, A. (2011). Sağlık Bilimleri Fakültesini Tercih Eden Öğrencilerin, Üniversite ve Meslek Tercihlerinde Etkili Olan Faktörler (Kırıkkale Üniversitesi Örneği). Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 22, 151-160.
 13. Danziger, N., Rachman-Moore, D., Valency, R. (2008). The Construct Validity of Schein’s Career Anchors Orientation Inventory. Career Development International, 13 (1), 7-19.
 14. Feldman, D. C., Bolino, M. C. (1996). Careers within Careers: Reconceptualizing the Nature of Career Anchors and their Consequences. Human Resource Management Review, 6 (2), 89-112.
 15. Fouad, A. N., Byars-Winston, A. M. (2005). Cultural Context of Career Choice: Meta-Analysis of Race. Ethnicity Differences the Career Development Quarterly, 53 (3), 223-233.
 16. Gezen, T., Köroğlu, Ö. (2014). Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kariyer Seçimine Etki Eden Kari¬yer Çapalarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16 (2), 213-234.
 17. Gürbüz, S., Şahin, F. (2014). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Felsefe-Yönetim-Analiz, Ankara: Seçkin Yayın.
 18. Gürer, A., Solmaztürk, A. B., Tın, U. (2014). Çalışanların Örgütsel Destek ve Kariyer Çapası Algıları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. 2. Örgütsel Davranış Kongresi Bildiriler Kitabı, Kayseri, 721-727.
 19. Helwig, A. A. (2001). A Test of Gottfredson’s Theory Using a Ten-Year Longitudinal Study. Journal of Career Development, 28 (2), 77-95.
 20. Karakaya, Y. E., Karataş, Ö., Özdenk, Ç., Karataş, F. (2013). Üniversiteli Sporcu Öğrencilerin Kariyer Değeri Algıları. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 14 (1), 86-94.
 21. Lee, S. H., Wong, P. K. (2004). An Exploratory Study of Technopreneurial Intentions: A Career Anchor Perspective. Journal of Business Venturing, 19 (1), 7-28.
 22. Meslek ve Kariyer, Erişim Tarihi 18 Ekim 2019, https://tr.wikipedia.org/wiki/Meslek https://tr.wikipedia.org/wiki/Kariyer.
 23. Milliyet Gazetesi, Çalışanların Yüzde 84’ü İşini Sevmiyor, Erişim Tarihi 23 Nisan 2018, .http://www.milliyet.com.tr/calisanlarin-yuzde-84-u-isini-pembenar-detay-ask-1839058.
 24. Ona, A. (2015). Career Anchors of Students with Talent in Technical Domains. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 191, 407-412.
 25. Öztürk, U. C. (2017). Kariyerde Kuşak vs Toprak: Kariyer Algısında Doğulan Coğrafi Konum ve Kuşağın Etkisi. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 5 (5), 155-165.
 26. Santos, L. A. B., Coelho, M. M. M. S. S. (2020). “Career Anchors for the Portuguese Army’s Volunteers and Contract Personnel: Using the Career Orientations Inventory”. In: Rocha Á., Pereira R. (Eds) Developments and Advances in Defense and Security. Smart Innovation, Systems and Technologies, Springer, Singapore, 152, 185-201.
 27. Schein, E. H. (1974). Career Anchors and Career Paths: A Panel Study of Management School Graduates. Tecnical Report 1. 707-774, Cambridge: Organizational Studies Group, Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology, https://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/1878/SWP-0707-02815445.pdf, 1-34.
 28. Schein, E. H. (1980). Developing Your Career: Know Your Career Anchors and Develop Your Options, Sloan School of Management Working Papers. http://dspace.mit.edu/handle/1721.1/1968
 29. Schein, E. H. (1990). Career Anchors: Discovering Your Real Values. San Diego, CA: Pfeiffer.
 30. Schein, E. H., Maanen, V. J. (2016). Career Anchors and Job/Role Planning: Tools for Career and Talent Management. Organizational Dynamics, 45 (3), 165-173.
 31. Sönmez B., Önal M., Yıldız G. (2019). Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Kariyer Değerleri ve Kariyer Geleceği Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 6 (1), 126-134.
 32. Vieira, A., Monteiro, P. R. R., Carrieri, A. P., Guerra, V. A., Brant, L. C. (2019). “A Study of Relations between Gender and Careers Anchors”, Cadernos EBAPE.BR, 17(3), 579-589.
 33. Yazıcıoğlu, Y., Erdoğan, S. (2004). SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Detay Yayıncılık.