Cilt 7 Sayı 3 (2019): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

E-PERAKENDE SİTELERİNDE YAŞANAN AKIŞ DENEYİMİNİN TÜKETİCİ SATIN ALMA NİYETİNE ETKİSİ: GİYİM VE AYAKKABI SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN MARKALAR ÜZERİNDE BİR İNCELEME

Serap ÇABUK
Prof. Dr., Çukurova Üni. İ.i.B.F. İşletme Bölümü, Pazarlama Ana Bilim Dalı

Yayınlanmış 2019-09-07

Anahtar Kelimeler

  • E-retail, Flow Experience, Intention
  • E-perakende, Akış Deneyimi, Niyet

Nasıl Atıf Yapılır

ÇABUK, S., & KUŞ, A. S. (2019). E-PERAKENDE SİTELERİNDE YAŞANAN AKIŞ DENEYİMİNİN TÜKETİCİ SATIN ALMA NİYETİNE ETKİSİ: GİYİM VE AYAKKABI SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN MARKALAR ÜZERİNDE BİR İNCELEME. Business & Management Studies: An International Journal, 7(3), 257–279. https://doi.org/10.15295/bmij.v7i3.1256

Özet

Son yıllarda artan internet kullanıcı sayısı, e-perakende sektöründe faaliyet gösteren firmaların dikkatini oldukça çekmektedir. Bu bağlamda firmalar daha büyük kitlelere ulaşmak amacıyla, e-perakendecilik faaliyetlerine başlamıştır. E-perakende ile pazarlanan farklı türdeki ürün ve hizmetlerin içinde büyük bir paya sahip olan giyim ve ayakkabı sektörü, satın alma kolaylığı, ürün çeşitliliği vb. durumlardan dolayı son yıllarda Türkiye pazarında tüketiciler tarafından oldukça ilgi çekici hale gelmektedir. Ek olarak bireyler, e-perakende sitelerine sözü edilen durumların yanında ürün ve fiyat hakkında bilgi edinme, satın alma, merak vb. gibi amaçlarla giriş yaptıkları esnada, satın alma niyeti oluşma sürecinde farklı değişkenlerin yanında akış deneyiminin de etkili olduğu düşünülmektedir. Bu çalışma ile giyim ve ayakkabı alışverişi için e-perakende sitelerini tercih eden tüketicilerde, site kullanımı esnasında gerçekleşen akış deneyiminin, tüketici satın alma niyeti üzerindeki etkisini açıklamak amaçlanmaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Agarwal, R., & Karahanna, E. (2000). “Time flies when you're having fun: Cognitive absorption and beliefs about information technology usage.” MIS quarterly, 665-694.

Azizağaoğlu, A. (2013). Tüketicilerin Tercih Ettikleri Hazır Giyim Markalarına Yönelik Algılamaları Üzerine Bir Araştırma, Journal of Textiles and Engineer, Cilt: 20, Sayı: 92.

Akkuş, G., Yapraklı, T. Ş. Akkuş, Ç. (2014). Online Müşteri Deneyiminin Güvene Etkisi: Online Alışveriş Yapan Tüketiciler Üzerine Bir Araştırma International Journal of Social Science Doi, http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2481 Number: 29, p. 403-425.

Alba, J.W., Williams, E.F. (2013). “Pleasure Principles: A Review of Research on Hedonic Consumption”, Journal of Consumer Psychology, 23(1), 2-18.

Ateş, V. (2018). Online Alışveriş Sitesi Kullanıcı Algılarının Müşteri Güven ve Sadakatine Etkilerinin İncelenmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 20, Sayı: 1, s. 109-132, ISSN: 1302-3284 E-ISSN: 1308-0911.

Aydın, S., & Derer, E. (2015). E-Ticarette Güven Unsurunun Müşterilerin Satın Alma Davranışlarına Olan Etkisi: Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi; Sayı:21.

Aykol, B., & Aksatan, M. (2013) Akış Teorisinin Müze Ziyaretlerine Uygulanabilirliğine Dair Kavramsal Bir Model ve Araştırma Önerileri, Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, Sayı: 12, Temmuz, s. 69- 90.

Baltacı, A. (2018) Nitel Araştırmalarda Örnekleme Yöntemleri ve Örnek Hacmi Sorunsalı Üzerine Kavramsal Bir İnceleme, Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / Journal of Bitlis Eren University Institute of Social Sciences, Cilt/Volume: 7, Sayı/Number:1, Haziran/June, 231-274.

Barutçu, S. (2008). “Perakendecilik Sektöründe Teknolojik Değişim: E-Perakendecilik, E-Mağaza Bağlılığı ve E-Mağaza Bağlılığını Etkileyen Faktörler”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, s.317-334.

Beylefeld, A. A., & Struwig, M. C. (2007). “A gaming approach to learning medical microbiology: students’ experiences of flow.” Medical teacher, 29(9-10), 933-940.

Bişkin, F., & Tuncel, M. (2018). Otel işletmelerinde e-pazarlama: Konya’da faaliyet gösteren dört ve beş yıldızlı otel işletmeleri üzerine bir araştırma, Journal of Tourism Theory and Research Online, http://dergipark.gov.tr/jttr, Volume: 4(1).

Budak, V. Ö., Erol, Ç., Gezer, M. (2017). Kurumsal Bir Mobil Web Sitesinin Kullanılabilirliğinin Geliştirilmesi, Electronic Journal of Vocational Colleges.

Chan, T. S., & Repman, J. (1999). “Flow in web based instructional activity: An exploratory research project.” International Journal of Educational Telecommunications, 5(3), pp. 225-237.

Chen, J. (2007). “Flow in games (and everything else).” Communications of the ACM, 50(4), 31-34.

Chen, Y.G., Zhang, W.Y., Yang, S.Q., Wang, Z.J., & Chen, S.F. (2014). Referral Service And Customer Incentive In Online Retail Supply Chain. Journal of Applied Research and Technology, 12, 261-269.

Chou, T. J. ve Ting, C. C. (2003). “The role of flow experience in cyber-game addiction.” CyberPsychology & Behavior, 6(6), 663-675.

Cowley, B., Charles, D., Black, M., & Hickey, R. (2008). “Toward an understanding of flow in video games.” Computers in Entertainment (CIE), 6(2), 20.

Cop, R., & Sezer, N. (2015). E-Mağaza Atmosferine Tüketicinin Bakışı ve Bir Araştırma, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi (The Journal of Social Economic Research) ISSN: 2148 – 3043 / Ekim / Sayı: 30.

Csıkszentmıhalyı, M. (1990). Flow: The psychology of optimal experience. New York: Harper and Row.

Csıkszentmıhalyı, M. (1988). Optimal Experience: Psychological Studies of Flow Consciousness. Cambridge University Press, New York, NY.

Demirdöğmez, M., Gültekin, N., Taş, H. Y. (2018). Türkiye’de E-Ticaret Sektörünün Yıllara Göre Gelişimi, Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, DOI:10.26466/opus.453147.

Deng, L., Turner, D. E., Gehling, R., & Prince, B. (2010). “User experience, satisfaction and continual usage intention of IT.” European Journal of Information Systems, 19(1), 60-75.

Dikener O. (2011) İnternet Reklamcılığında Web Sitesi Tasarımının Önemi Issn:1308- 3198 Erciyes İletişim Dergisi “Akademia”, Cilt (Volume): 2, Sayı (Number): 1, (152- 166).

Erçetin, C. (2015). Elektronik Ticarette Tüketicilerin Satın Alma Davranış ve Tercihlerini Etkileyen Unsurlar: E-Ticaret Siteleri Üzerine Bir Çalışma Yüksek Lisans Bitirme Tezi, İstanbul.

Fırlar, B., & Özen, Ö. (2013). Web Tasarımının Önemi: Destinasyon Web Sitelerinin Görsel Tasarımlarının Değerlendirilmesi, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Ghani, J. (1995). "Flow in Human Computer Interactions: Test of a Model," in Carey, J. (Ed.), Human Factors in Information Systems: Emerging Theoretical Bases, New Jersey: Ablex Publishing Corp, pp, 291-311.

Ghani, J. A. & Deshpande, S. D. (1994). “Task Characteristics and the Experience of Optimal Flow in Human Computer Interaction.” Journal of Psychology, 128 (4), 381391.

Grewala, D., Gopalkrishnan, R. I., Levya, M. (2004) Internet retailing: enablers, limiters and market consequences, Journal of Business Research, Vol. 57, 703-713.

Guo, Y. M., & Poole, M. S. (2009). “Antecedents of flow in online shopping: a test of alternative models.” Information Systems Journal, 19(4), 369-390.

Gürbüz, M., & Aydın, A. H. (2012). Zaman Kavramı ve Yönetimi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 9, Sayı 2, Sayfa: 1 - 20.

Hsu, C. L., & Lu, H. P. (2004). “Why do people play on-line games? An extended TAM with social influences and flow experience.” Information & Management, 41(7).

Huang, M. H. (2003). “Designing website attributes to induce experiential encounters.” Computers in Human Behavior, 19(4), 425-442.

İzgi, B., & Şahin, İ. (2013). “Elektronik Perakende Sektörü ve İnternet Alışverişi Tüketici Davranışı: Türkiye örneği”, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, Cilt:2, Sayı:1.

İnci, B. (2014). Bir Online Perakendecilik Yöntemi Olarak “Özel Alışveriş Sitesi” İş Modeline Yönelik Tüketici Algıları ve Satın Alma Davranışları, T.C. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı Doktora Tezi, İstanbul.

Jackson, S. A. & Ecklund, R. C. (2004). The Flow Scales Manual. Fitness and Information Technology.

Kim, J., Jin, B., & Swinney, J. (2009). The Role of Etail Quality,E-Satisfaction And E-Trust in Online Loyalty Development Process. Journal of Retailing and Consumer Services, 16(4), 239- 247.

Korzaan, A. & Milinda, L. (2003). “Going With the Flow: Predicting Online Purchase Intentions”, Journal of Computer Information Systems, 43 (4), 25–31.

Koloğlu, T. F. (2015). Web Tasarımında İşlem Basamakları ve Renk Seçimlerinde Bilinmesi Gerekenler, Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi Cilt:2 Sayı:2 51–61.

Lee, S. M., Chen, L. (2010). “The impact of flow on online consumer behavior.”Journal of Computer Information Systems, 50(4), 1.

Levy, M., Weıtz, B. A., Grewal, D. (2001): Retailing Management, 9th Edition, NewYork: McGraw-Hill Irwin.

Mantymaki, M., Merikivi, J., & Islam, A. N. (2014). Young People Purchasing Virtual Goods in Virtual Worlds: The Role of User Experience and Social Context. In Digital Services and Information Intelligence. Springer Berlin Heidelberg.

Montoya-Weiss, M. & Voss, G., & Grewal, D. (2003). Determinants of online channel use and overall satisfaction with a relational, multichannel service provider. Journal of the Academy of Marketing Science, 31(4), 448–458

Moon, J. W., Kim, Y. G. (2001). “Extending the Tam for a World-Wide-Web context.” Information&Management, 38(4), 217-230.
Nakamura, J. & Csikszentmihalyi, M. (2005). ‘The Concept of Flow’. Handbook of Positive Psychology. Snyder, C.R. ve Lopez, S.J. (Der). Oxford University Press. 89.

Nel, D., Niekerk V., R., Berthon, J. P., & Davies, T. (1999). “Going with the flow: Web sites and customer involvement.” Internet Research, 9 (2), 109-116.

Novak, T. P., Hoffman, D. L., & Yung, Y. F. (2000). “Measuring the customer experience in online environments: A structural modeling approach.” Marketing science, 19(1), 22-42.

O'cass, A. & Carlson, J. (2010). “Examining the effects of website-induced flow in professional sporting team websites.” Internet Research, 20 (2), 115-134.

Özen, Y., Gül, A. (2007). Sosyal ve Eğitim Bilimleri Araştırmalarında Evren-Örneklem Sorunu, KKEFD/ OKKEF Sayı: 15.

Özkara B.Y. & Özmen M. (2016). Akış Deneyimine İlişkin Kavramsal Bir Model Önerisi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Aralık, 11 (3), 71- 100.

Pace, S. (2004). “A grounded theory of the flow experiences of web users.” International Journal of Human Computer Studies, 60 (3), 327-363.

Pearce, J. M., Ainley, M., & Howard, S. (2005). “The ebb and flow of online learning.” Computers in human behavior, 21(5), 745-771.

Rettie, R. (2001). “An exploration of flow during internet use.” Internet Research, 11(2), 103-113.

Rossin, D., Ro, Y. K., Klein, B. D., & Guo, Y. M. (2009). “The effects of flow on learning outcomes in an online information management course.” Journal of Information Systems Education, 20(1), 87.

Sanchez-Franco, M. J. (2006). “Exploring the influence of gender on the web usage via partial least squares.” Behaviour & Information Technology, 25(1), 19-36.

Senecal, S., Gharbi, J. & Nantel, J. (2002). ,"The Influence of Flow on Hedonic and Utilitarian Shopping Values", in NA - Advances in Consumer Research Volume 29, eds. Susan M. Broniarczyk and Kent Nakamoto, Valdosta, GA: Association for Consumer Research, 483-484.

Sert S. (2014). E-Ticaret ve Perakende Sektörüne Etkileri Gediz Üniversitesi Yüksek Lisans Bitirme Projesi, İzmir.

Shang, R. A., Chen, Y. C., & SHEN, L. (2005). “Extrinsic versus intrinsic motivations for consumers to shop on-line.” Information & Management, 42(3), 401-413.

Shim, S. I., Forsythe, S., & Kwon, W. S. (2015). “Impact of Online Flow on Brand Experience and Loyalty.” Journal of Electronic Commerce Research, 16(1), 56.

Shoham, A. (2004). “Flow experiences and image making: An online chat-room ethnography.” Psychology & Marketing, 21(10), 855.

Siekpe, J. S. (2005). “An examination of the multidimensionality of flow construct in a computer-mediated environment.” Journal of Electronic Commerce Research, 6(1), 3143.

Skadberg Y.X. & Kimmel J.R. (2004). “Visitors’ flow experience while browsing a website: its measurement, contributing factors, and consequences.” Computers in Human Behavior, 20(3), 403–422.

Sweetser, P., & Wyeth, P. (2005). “GameFlow: a model for evaluating player enjoyment in games.” Computers in Entertainment, 3(3), 3-3.

Thin, A., Hansen, L., & Mceachen, D. (2011). “Flow experience and mood states while playing body movement controlled video games.” Games and culture.

Trevino, L., K., & Webster, J. (1992). “Flow in computer-mediated communication.”Communication Research,19(5), 539–573.

Usluel, Y. K., & Vural, F. K. (2009). “Adaptation of cognitive absorption scale to Turkish.” Journal of Faculty of Educational Sciences, 42(2), 77-92.

Voiskounsky, A. E., Mitina, O. V., ve Avetisova, A. (2004). “Playing Online Games: Flow Experience.” PsychNology journal, 2(3), 259-281.

Wan, C. S., & Chiou, W. B. (2006). “Psychological motives and online games addiction: Atest of flow theory and humanistic needs theory for taiwanese adolescents.” CyberPsychology & Behavior, 9(3), 317-324.

Yanık A. (2016). Yeni Medyalardaki Akış Deneyiminin Risk Algısı ve Online Turistik Satın Alma Niyetine Etkisi, International Journal of Social Science Doi number: http://dx.doi.org/ 10.9761/JASSS3230, Number: 42, p. 385-408.

Yeniad, M., Mazman, S., Tüzün, H., Akbal, S. (2011). Bir Bölüm Web Sitesinin Otantik Görevler ve Göz İzleme Yöntemi Aracılığıyla Kullanılabilirlik Değerlendirmesi, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 2, Haziran Özel Sayı, ss. 147-173.