Cilt 7 Sayı 3 (2019): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

DEPOZİTO VE PLASTİK POŞET ÜCRETİ UYGULAMALARI: MUHASEBE SÜRECİ

Harun KISACIK
Öğretim Görevlisi, Hitit Üniversitesi

Yayınlanmış 2019-08-30

Anahtar Kelimeler

  • Deposit, Plastic Bag Fee, Accounting Applications
  • Depozito, Plastik Poşet Ücreti, Muhasebe Uygulamaları

Nasıl Atıf Yapılır

KISACIK, H. (2019). DEPOZİTO VE PLASTİK POŞET ÜCRETİ UYGULAMALARI: MUHASEBE SÜRECİ. Business & Management Studies: An International Journal, 7(3), 183–199. https://doi.org/10.15295/bmij.v7i3.1238

Özet

Petrolden üretilen plastik poşetlerin ve ambalajların doğada uzun yıllar yok olmadan kalarak çevreyi kirlettiği, doğaya ve doğada yaşayan canlılara geri dönüşü olmayan zararlar verdiği bilinen bir gerçekliktir. Son yıllarda plastik poşetlerin ve ambalajların kullanımında ve doğaya salınımında artış gözlemlenmiştir. Plastik poşet ve ambalaj kullanımının azaltılarak, ortaya çıkardıkları zararın minimize edilmesi amacıyla 7153 Nolu “Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile günümüzde uygulanmaya başlanan plastik poşet ücreti ve 2021 Ocak ayı itibari ile uygulamaya girecek olan depozito zorunlu hale getirilmiştir. Çalışmamızda 2021 yılında uygulanacak depozito ve günümüzde uygulamaya konulan plastik poşet ücretleri ile geri kazanım katılım payları hakkında kısa bilgiler verilecek ve plastik poşet ücreti uygulamasının muhasebe yevmiye kayıtları gösterilecektir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

1 Sıra No' lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (1992), T. C. Resmi Gazete, 21447 (M), 26 Aralık 1992.

Arslan, M. C. ve Kısacık, H. (2017). “The Corporate Sustainability Solution: Triple Bottom Line” Muhasebe ve Finansman Dergisi, Özel Sayı: 18-34.

Ateş, K. (2019). “Poşet Beyannamesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler ve Muhasebe Kayıtları”, http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/koray/0302/ (05.02.2019).

Çevre Kanunu (1983), T. C. Resmi Gazete, 18132, 11 Ağustos 1983.

Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (2018), T. C. Resmi Gazete, 30621, 10 Aralık 2018.

Çoban, A. ve Kılıç, S. (2009). “Türkiye’ de Yerel Yönetimlerin Çevreye Yönelik Politikaları: Konya Selçuklu Belediyesi SELKAP Örneği” Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22: 117-130.

Dönder, Ş. (2019). “Poşet Muhasebesi”, https://smmmsendekatil.com/25/01/2019/poset-muhasebesi/ (05.02.2019).

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (2019), T. C. Resmi Gazete, 30735, 4 Nisan 2019.

Gülhan, F. ve Yurdatapan, M. (2014). “5E Modeline Uygun Araştırma Sorgulamaya Dayalı Etkinliklerin 5. Sınıf Öğrencilerinin Çevre İle İlgili Tutum ve Davranışlarına Etkisi”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11/27: 237-258.

Güzel, S. ve Özkan, E. (2019). “Plastik Poşet Vergisi Uygulaması: Türkiye İçin Bir Değerlendirme”, Vergi Dünyası, 38/455: 43-57.

Kahyaoğlu, M. ve Kaya, M. F. (2012). “Öğretmen Adaylarının Çevre Kirliliğine ve Çevreyle İlgili Sivil Toplum Örgütlerine Yönelik Görüşleri”, Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2/1: 91-107.

Özer, Y. (2019). “Poşet Beyannamesi, Vergisel Yönü ve Muhasebe Kayıtları”, http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/yusufozer/023/ (05.02.2019).

Özer, Y. ve Cihan, B. (2019). “Ücretli Poşet Uygulaması, Poşet Beyannamesi ve Muhasebeleştirilmesi”, https://www.verginame.com/berkay-cihan/ucretli-poset-uygulamasi-poset-beyannamesi-ve-muhasebelestirilmesi.html (07.02.2019).

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar (2019), 66745475-145.07-6267, 9 Ocak 2019.

Sandalcı, İ. ve Sandalcı U. (2019). Çevre Sorunlarıyla Mücadele Aracı Olarak Plastik Poşet Vergisi. Ed. Özgür Saygın. Teoriden Pratiğe Güncel Vergi Konuları. Bursa: Ekin Yayınevi.

Yasa, Y.A. ve Cop, R. (2019). “Yeşil Pazarlama Anlayışında Tüketicilerin Plastik Poşet Kullanımına Yönelik Bakış Açıları: Belçika Örneği”, Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, 5/1: 34-45.

https://sss.csb.gov.tr/siksorulansorular/detay/1148?uygulamaid=109, (08.02.2019).

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181210-4-1.pdf, (10.02.2019).

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/kisi-basi-poset-kullanimi-10-adete-dustu-41265800, (21.07.2019).

http://ekonomi.haber7.com/ekonomi/haber/2872485-poset-kullanimi-yuzde-80-azaldi, (21.07.2019).

http://www.milliyet.com.tr/ekonomi/plastik-poset-kullaniminda-yuzde-78-azalma-oldu-2903721, (21.07.2019).