Vol. 7 No. 5 (2019): Business & Management Studies: An International Journal
Articles

INVESTIGATION OF THE ROLE OF SOCIAL MEDIA PHENOMENONS ON THE BUYING DECISION PROCESS

Buket BORA SEMİZ
Asisst. Prof. Dr., Bilecik Şeyh Edebali University
Ezgi ZENGİN
MBA Student, Bilecik Şeyh Edebali University

Published 2019-12-25

Keywords

 • Social Media Phenomenon, Influencer Marketing, Buying Decision Process
 • Sosyal Medya Fenomeni, Nüfuz Pazarlaması, Satın Alma Karar Süreci

How to Cite

BORA SEMİZ, B., & ZENGİN, E. (2019). INVESTIGATION OF THE ROLE OF SOCIAL MEDIA PHENOMENONS ON THE BUYING DECISION PROCESS. Business & Management Studies: An International Journal, 7(5), 2325–2347. https://doi.org/10.15295/bmij.v7i5.1216

Abstract

Today, one of the most impressive factors of the purchasing decision-making process that buying is shifting from traditional to the internet is undoubtedly social media phenomenons. It is possible to see the effects of social media phenomenons at every stage of the purchasing decision process. The aim of this study is to reveal the role of social media phenomenons in purchasing decision process. In this context, data were collected from 448 people via questionnaire method by convenience sampling method in various social media environment So ever the internet between 15 May and 1 June 2019. According to the results of the research, the reasons why the participants follow social media phenomenons are in the top three, having fun, having information about various subjects and wondering. On the otherhand, the characteristics they expect in social media phenomenons should be sincere, have the power to influence and be interesting. Clothing and cosmetic products are the most frequently purchased items that are influenced by social media phenomenons. In addition, another finding that emerged as a result of there search is that perceptions towards social media phenomenons are effective in purchasing decision process.

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. Abidin, C. & Ots, M. (2016). Influencers Tell All? Unravelling Authenticity and Credibility in a Brand Scandal. M. Edström, A. T. Kenyon and E-M. Svensson (Eds.), Blurring the Lines: Market-driven and Democracy-driven Freedom of Expression içinde, (s.153-161). İngiltere: Routledge Taylor & Francis Group.
 2. Aktaş, A. (2018).Nüfuz Pazarlamasında (Influencer Marketing) Kullanılan Mesaj Stratejilerine Yönelik Bir İçerik Analizi.(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Bahçeşehir Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 3. Alikılıç, İ., Özkan, B. (2018). Bir Sosyal Medya Pazarlama Trendi, Hatırlı Pazarlama ve Etkileyiciler: Instagram Fenomenleri Üzerine Bir Araştırma.Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2), 43-57.
 4. Aslan, A.,Ünlü G. D. (2016). Instagram Fenomenleri ve Reklam İlişkisi: Instagram Fenomenleri Gözünden Bir Değerlendirme, Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 3(2), 41-66.
 5. Avcılar, Y. M., Demirgüneş, K. B.,Açar, F. M. (2018). Instagram Reklamlarında Ürün Destekçisi Olarak Sosyal Medya Fenomeni Kullanımının Reklama Yönelik Tutum Ve E-Wom Niyetine Etkilerinin İncelenmesi. Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 21, 1-27.
 6. Aydın, B. (2016). Sosyal Medyada Restoran İmajı: Tripadvisor Örneği. Disiplinlerarası Akademik Turizm Dergisi, 1 (1), 13-30.
 7. Aytaş, G. (2019).Ağızdan Ağıza Pazarlama Trendi Olarak Sosyal Medya Fenomenlerinin Marka Yayılımı Ve Tüketici Satın Alma Karar Sürecine Etkisi.(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.
 8. Bayuk, N., Aslan, M. (2018). Influencer Marketing (Hatırlı Pazarlama).Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Ağustos, 75, 173-185.
 9. Berger, J. & Keller, R. (2016). Experticity-Keller Fay Influencer Survey”, http://expertvoice.com, (Erişim tarihi: 12 Haziran 2019).
 10. Carter, D. (2016). Hustle and brand: The socio-technicals haping of influence. Social Media+ Society, 2(3).
 11. Coşkun, C. (2018).Marka, Ajans Ve Youtuber Üçgeninde Nüfuz Pazarlamasının Belirleyici Unsurları.(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Bahçeşehir Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 12. Farajova, T. (2017).Sosyal medya fenomenleri, takipçilerinin satın alma tercihlerine ne kadar etki ediyor?.İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi.
 13. Freberg, K., Graham, K., McGaughey, K., Freberg, L. A. (2011). Who are the Social Media Influencers? A Study of Public Perceptions of Personality. Public Relations Review, 37, 90-92.
 14. https://creatorden.com, 2018, (Erişim tarihi: 05 Nisan 2019).
 15. https://blog.klear.com/state-of-influencer-marketing/, 2018, (Erişim tarihi: 07 Mayıs 2019).
 16. https://www.turkcebilgi.com, (Erişim tarihi: 01 Ağustos 2019).
 17. Karsak, B.,&Sancar, G. A. (2017). Halkla İlişkilerde Yeni Nesil Kanaat Önderleri Kullanımı: Snapchat Üzerine Niteliksel Bir Araştırma. 1. Uluslararası İletişimde Yeni Yönelimler Konferansı, İstanbul, 315-323.
 18. Kaya, İ. (2015). Pazarlama Bi’Tanedir!. İstanbul: Babıali Kültür Yayınları.
 19. Kolcuoğlu A., R. (2018). Instagram’da Nüfuz Pazarlaması (Influencer Marketing) Ve Doğal Reklamlar Üzerine Betimleyici Bir Araştırma, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Akdeniz Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
 20. Mert, L. Y. (2018). Dijital Pazarlama Ekseninde Influencer Marketing Uygulamaları. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 6(2), 1299-1328.
 21. Neti, S. (2011). Social media and its role in marketing. International Journal of Enterprise Computing and Business Systems, 1, 3.
 22. O’Brien, K. & Terschluse, C. (2009). Determining the Impact of Customer Relationships Social Media Measurement & Analysis. Crimson Consulting Group, 4-10.
 23. Özgen, E. &Doymuş, H. (2013). Sosyal Medya Pazarlamasında Farklılaştırıcı Bir Unsur Olarak İçerik Yönetimi Konusuna İletişimsel Bir Yaklaşım. Online Academic Journal of Information Technology, 4(11), 91-103.
 24. Özöğretmen, T. D. (2017). Influencer Marketing: Bir Kazan-Kazan Hikâyesi. MediaCat: https://mediacat.com/influencer-marketing-bir-kazan-kazan-hikayesi, (Erişim Tarihi: 15 Ocak 2019).
 25. Öztürk, E., Şener, G. (2018). Modada Nüfuz Pazarlaması: Mikro Instabloggerların Ürün Yerleştirme Uygulamaları. Selçuk İletişim, 11(1), 382-412.
 26. Ryan, D. & Jones, C. (2009). Understanding Digital Marketing: Marketing Strategies for Engaging the Digital Generation. Philadelphia :KoganPage.
 27. Sabuncuoğlu, A., Gülay, G. (2014). Sosyal Medyadaki Yeni Kanaat Önderlerinin Birer Reklam Aracı Olarak Kullanımı: Twitter Fenomenleri Üzerine Bir Araştırma.İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi,38. 1-24.
 28. Saldamlı, A. &Özen, F. (2019). The effect of Influencer Marketing on consumer purchasing decision in food and beverage industry. Journal of Tourism Theory and Research, 5(2), 327-339.
 29. Sarıtaş, A. (2018). Sosyal Medya Reklamlarında Fenomen Kullanımı ve Reklam İzleme Tercihi. The Journal of International Scientific Researches, 3(4), 62-74.
 30. Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2015), Using Multivariate Statistics”. Çeviri Editörü Mustafa Baloğlu, Nobel Yayıncılık.
 31. Veirman, M. D.,Cauberghe, C., Hudders, L. (2017). Marketing through Instagram Influencers: the impact of number of followers and product divergence on brand attitude. International Journal of Advertising, 36-5, 1-14.
 32. Weber, L. (2007). Marketing to Social Web, New York: John Wiley and Sons.
 33. Yaman S. E. (2017). Ürün Yerleştirmede Yeni Bir Alan: Influencer Marketing Sosyal Medyada Influencer Annelerin Takipçileri Tarafından Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma. Uluslararası İletişimde Yeni Yönelimler Konferansı.
 34. Yaylagül, Ş. (2017). Sosyal Medya Fenomenlerine Bağlanmışlığın Belirlenmesi: Yükseköğretim Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama. Adnan Menderes Üniversitesi SosyalBilimler Enstitüsü Dergisi, 4(3), 219-235.