Cilt 8 Sayı 1 (2020): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

VESTEL MARKA CEP TELEFONU KULLANICILARININ MARKA DENEYİMLERİNİN TEKRAR SATIN ALMA KARARLARINA ETKİSİ

Niyazi Gümüş
Dr. Öğr. Üyesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Ebru ONURLUBAŞ
Doç. Dr., Trakya Üniversitesi

Yayınlanmış 2020-03-25

Anahtar Kelimeler

 • Brand Experience, Repurchase Decision, Smart Mobile Phone
 • Marka Deneyimi, Tekrar Satın Alma, Akıllı Cep Telefonu

Nasıl Atıf Yapılır

Gümüş, N., & ONURLUBAŞ, E. (2020). VESTEL MARKA CEP TELEFONU KULLANICILARININ MARKA DENEYİMLERİNİN TEKRAR SATIN ALMA KARARLARINA ETKİSİ. Business & Management Studies: An International Journal, 8(1), 396–418. https://doi.org/10.15295/bmij.v8i1.1200

Özet

Günümüzde akıllı cep telefonu sektöründe ciddi bir rekabet olduğu bilinmektedir. Sektörde faaliyet gösteren yerli ya da yabancı markalar yeni özellikler ekleyerek, sürekli yeni modelleri ile tüketicilerin karşısına çıkmaktadırlar. Özelliklerin birçoğunun birbirine benzer olduğu cihazlar arasında tüketiciler kendilerine farklı deneyimler sunan markaları tercih etmektedirler. Dolayısı ile sektörde faaliyet gösteren markaların ayakta kalabilmelerinin yolu tüketicilere sunacakları tasarım, kullanım kolaylığı, dokunuş, satış sonrası hizmetler ve marka değeri konularında tüketicileri tatmin etmelerinden geçmektedir. Markaların tüketicilerin tercihleri ve beklentileri doğrultusunda yapacakları iyileştirmeler tüketicilerin tekrar satın alım kararlarını olumlu yönde etkileyecektir. Bu bağlamda araştırmanın amacı Vestel marka cep telefonu kullanıcılarının marka deneyimlerinin tekrar satın alma kararlarına etkisinin incelenmesi olarak belirlenmiştir.  Araştırma sonucunda marka değeri boyutlarından duyusal, duygusal ve eylemsel boyutların tüketicilerin tekrar satın alma niyetleri üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Agustin, C. ve Singh J. (2005). Curvilinear effects of consumer Loyalty determinants in relational exchanges. Journal of Marketing Research. 42 (1), 96-108
 2. Alloza, A. (2008). Brand engagement and brand experience at Bbva, the transformation of a 150 years old company. Corporate Reputation Review, 11(4), 371–379.
 3. Altunışık R., Coşkun R., Bayraktaroğlu S. ve Yıldırım E. (2007). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamaları, Sakarya Kitapevi, Sakarya
 4. Armağan, E. ve Gider, A. (2017). Tüketici Marka ilginliği ile tekrar satın alma niyeti arasındaki ilişki: genç tüketicilerde cep telefonu örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 9 (4), 692-712
 5. Barnes, S. J., Mattsson, J. ve Sørensen, F. (2014). Destination brand experience and visitor behavior: Testing a scale in the tourism context. Annals of Tourism Research 48, 121-139
 6. Başer, İ. U., Cintamür, İ. G. ve Arslan, F. M. (2015). Examining The Effect Of Brand Experience On Consumer Satisfactıon, Brand Trust And Brand Loyalty Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi 37 (2), 101-128
 7. Beckman, E., Kumar, A ve Kim, Y. K. (2013). The Impact of Brand Experience on Downtown Success. Journal of Travel Research 52(5) 646– 658
 8. Boonlertvanich, K. (2001). Conceptual Model for The Repurchase Intentions In The Automobile Service Industry: The Role Of Switching Barriers In Satisfaction - Repurchase Intentions Relationship. Int. J. Bus. Res. 9(6), 1-18
 9. Brakus, J. J., Schmitt, B. H., ve Zarantonello, L. (2009). Brand experience: What is it? How is it measured? Does it affect loyalty? Journal of Marketing, 73(3), 52–68.
 10. Can, P. (2016). Marka deneyimi, hedonik duygular ve algılanan reklam harcamalarının marka değeri boyutlarına etkisi üzerine fast food sektöründe bir araştırma. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 12(30), 121-143
 11. Chahal, H., ve Dutta, K. (2015). Measurement and impact of customer experience in banking sector. Decision, 42 (1), 57–70
 12. Chinomona, R. (2013). The Influence Of Brand Experience On Brand Satisfaction, Trust And Attachment In South Africa. International Business ve Economics Research Journal, 12(10), 1303-1316
 13. Çetin, K. (2017). Marka deneyiminin güven, tatmin ve bağlılığa etkisi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(2), 475-492
 14. Çiçek, H. (2006). Psikolojik ve sosyal yönden yükümlülerin vergiye karşı tutum ve tepkileri (İstanbul İli Anket Çalışması), İstanbul, İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Yayını (65), 98.
 15. Dirsehan, T. (2010). Örneklerle Temel Deneyimsel Pazarlama. İstanbul: İkinci Adam Yayınları
 16. Dubé, L., ve Le Bel, J. (2003). The content and structure of laypeople's concept of pleasure. Cognition ve Emotion, 17(2), 263–295
 17. Dwivedi, A., Nayeem, T, ve Murshed, F. (2018). Brand experience and consumers’ willingness-to-pay (WTP) a price premium: Mediating role of brand credibility and perceived uniqueness. Journal of Retailing and Consumer Services 44, 100–107
 18. Grundey, D. (2008). Experiental Marketing vs. Traditional Marketing: Creating Rational and Emotional Liaisons with Consumers. Romanian Economic Journal, 11(29), 133-151
 19. Hwang, J. ve Lee, K. W. (2018). The antecedents and consequences of golf tournament spectators’ memorable brand experiences. Journal of Destination Marketing ve Management 9, 1–11
 20. Iglesias, O., Singh, J.J., Batista-Foguet, J.M., 2011. The role of brand experience and affective commitment in determining brand loyalty. Journal of Brand Management. 18(8), 570–582.
 21. Iglesias, O., Markovic, S. ve Rialp J. (2019). How does sensory brand experience influence brand equity? Considering the roles of customer satisfaction, customer affective commitment, and employee empathy Journal of Business Research 96, 343–354
 22. Ishida, C., ve Taylor, S.A., (2012). Retailer brand experience, brand experience congruence, and consumer satisfaction. Journal of Consumer Satisfaction, Dissatisfaction. Complaining. Behaviour. 25, 63–79.
 23. Japutra, A. ve Molinillo, S. (2019). Responsible and active brand personality: On the relationships with brand experience and key relationship constructs. Journal of Business Research 99, 464-471
 24. Kara, G. ve Kimzan, H. S. (2016). Marka Deneyimi ve Tekrar Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkide Müşteri Tatmininin Rolü, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(4), 73-90
 25. Kerviler, G. ve Rodriguez, C. M., (2019). Luxury brand experiences and relationship quality for Millennials: The role of self-expansion Journal of Business Research, https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.01.046
 26. Khan, I. ve Rahman, Z. (2015). Brand experience anatomy in retailing: An interpretive structural modeling approach. Journal of Retailing and Consumer Services 24, 60–69
 27. Kotler, P. (2000). Marketing Management, Millenium Edition, USA: Prentice-Hall, Inc.
 28. Kutlu, M. B. ve Kağnıcıoğlu, H. (2017). Algılanan Risk ve tüketici etnosentrizm eğiliminin yerli marka cep telefonlarına yönelik tutum üzerinde etkisi, Pazarlama Teorisi Ve Uygulamaları Dergisi, 3 (1), 23-53
 29. Lin, Yi Hsin (2015) Innovative brand experience's influence on brand equity and brand satisfaction. Journal of Business Research 68, 2254–2259.
 30. Marangoz, M. (2006). Tüketicilerin Marka Fonksiyonu Algılamaları İle Satın Alma Sonrası Davranışları Arasındaki İlişki, D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, 21(2), 107-128
 31. McCann, E. (2012). Momentum experiential marketing. Available from . (Erişim tarihi Eylül, 2018) http://www.mccann.com/aboutus/mem.html.
 32. Moreira, A., Silva, P. M., ve Moutinho V. M. (2017). The effects of brand experiences on quality, satisfaction and loyalty: an empirical study in the telecommunications multiple-play Service Market. Innovar, 27(64), 23-38
 33. Ngo, L. V., Northey, G., Duffy, S., Thao, H. T. P. ve Le, T. H. (2016). Perceptions of others, mindfulness, and brand experience in retail service setting. Journal of Retailing and Consumer Services 33, 43–52
 34. Nikhashemi, S.R., Jebarajakirthy, C.ve Nusair, K. (2019). Uncovering the roles of retail brand experience and brand love in the apparel industry: Non-linear structural equation modelling approach. Journal of Retailing and Consumer Services 48, 122–135
 35. Nysveen, H., Pedersen, P.E., ve Skard, S., (2013). Brand experiences in service organizations: exploring the individual effects of brand experience dimensions. Journal of Brand Management. 20 (5), 404–423.
 36. Odabaşı, Y. (2004). Postmodern Pazarlama: Tüketim ve Tüketici. MediaCat Yayınları, İstanbul.
 37. Ong, C.H., Lee, H.W.,ve Ramayah,T. (2018). Impact of brand experience on loyalty. Journal of Hospitality Marketing ve Management, 27(7), 755–774.
 38. Onurlubaş E. ve Altunışık, R. (2019). Tüketici etnosentrizmi ve marka imajının satın alma niyeti üzerindeki etkisi: gıda tüketicileri üzerine bir uygulama, OPUS, Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 10(17), 277-307
 39. Özdamar, K. (1999). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi. Eskişehir: Kaan Kitabevi.
 40. Pine, B. J., ve Gilmore, J. H. (1998). Welcome to the experience economy. Harvard Business Review, 76(4), 97–108.
 41. Rahman, M. S. ve Mannan, M. (2018).Consumer online purchase behavior of local fashion clothing brands. Journal of Fashion Marketing and Management 22, (3), 404-419.
 42. Schmitt, B. (1999) Experiential Marketing, Journal of Marketing Management, 15 (1), 53-67
 43. Schmitt, B. (2009). The concept of brand experience. Journal of Brand Management, 16(7), 417–419.
 44. Schembri, S. (2009) Reframing brand experience: The experiential meaning of Harley–Davidson. Journal of Business Research 62, 1299–1310
 45. Şahin, A., Zehir, C. ve Kitapçı, H. (2012). The effects of brand experience and service quality on repurchase intention: The role of brand relationship quality. African Journal of Business Management 6 (45), 11190-11201
 46. Tabachnick, B.G. ve Fidell, L.S. (2013). Using Multivariate Statistics. Pearson, Boston.
 47. Thomas, A. M. ve Veloutsou, C. (2013). Beyond technology acceptance: Brand relationships and online brand experience. Journal of Business Research 66, 21–27
 48. Thomson, M., MacInnis, D.J., Park, C.W., (2005). The ties that bind: measuring the strength of consumers' emotional attachments to brands. Journal of Consumer Psychology. 15 (1), 77–91
 49. Torlak, Ö., Doğan, V. ve Özkara, B. Y. (2014). Marka farkındalığı, marka imajı, markadan etkilenme ve markaya güvenin marka bağlılığı üzerindeki görece etkilerinin incelenmesi: turkcell örneği, Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 9(I), 147-161
 50. Tsai, H. T. ve Huang, H. C. (2007). Determinants of e-purchase ıntentions: an ıntegrative model of quadruple retention Drivers, Information and Management, 44, 231-239.
 51. TÜİK. (2019). https://www.turkiye.gov.tr/turkiye-istatistik-kurumu-baskanligi-tuik
 52. Uzunkaya, T. (2016). Marka sadakatinin tekrar satın alma niyetine etkisi ve gsm sektöründe bir araştırma. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), 58-67
 53. Widyarso, R. ve Strutton, D. (2014). Investigating the Advertising Antecedents to and Consequences of Brand Experience, Journal of Promotion Management, 20 (5) 607-627
 54. Xu, Y. Y., Zhang, M. L., ve Tang, S. T. (2011). The impact of brand experience on relational benefit: The role of brand familiarity, brand image and brand personality. Advanced materials research, 225 (10), 103-106
 55. Yapraklı, Ş. ve Keser, E . (2016). Deneyimsel pazarlama ve deneyimsel değerin müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati üzerindeki etkisi: nostaljik ve fast food restoranlar üzerinde bir uygulama. International Journal of Social Science 47, 19-35
 56. Zeithaml, V. A., Parasuraman, A., ve Berry, L. L. (1985). Problems and strategies in services marketing. The Journal of Marketing, 49(2), 33–46.