Vol. 7 No. 4 (2019): Business & Management Studies: An International Journal
Articles

AN ETHICAL ANALYSIS OF UNIVERSITY STUDENTS’ SOCIAL MEDIA POSTS

Mehmet Murat TUNÇBİLEK
Assist. Prof. Dr., Karabuk University
Abdussamet UZ
MBA Student, Karabuk University

Published 2019-09-21

Keywords

 • Social Media Ethics, Ethics, Ethical Violation
 • Sosyal Medya Etiği, Etik, Etik İhlali

How to Cite

TUNÇBİLEK, M. M., & UZ, A. (2019). AN ETHICAL ANALYSIS OF UNIVERSITY STUDENTS’ SOCIAL MEDIA POSTS. Business & Management Studies: An International Journal, 7(4), 1334–1360. https://doi.org/10.15295/bmij.v7i4.1178

Abstract

Social media, which has come into our lives while the development of Internet and Web 2.0 technology, has provided to its users the ability to create content, reach existing users and interact with other people. These social media opportunities have made people come to an important place in daily life. However, this situation has brought ethical problems such as privacy violation, sharing and spreading the wrong content, producing hate speech, using slang and blasphemy, creating false accounts. In this context, it is the subject of this research that university students who use social media intensively make these shares taking into consideration ethical values while making social media sharing. In this context, it is the subject of this research to determine whether university students, who use social media extensively, take ethical values into account while sharing social media. Research data were obtained through a questionnaire applied to a sample of 400 people in accordance with the quantitative analysis method. According to the study, it was found that university students committed ethical violations such as privacy violation, giving incomplete and incorrect information in their social media account profiles, using slang and blasphemy in their discussions with other users and their comments on their shares, and opening false social media accounts. It was found that female students committed these violations more than men.

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. Akyazı E. ve Akyazı A. (2013). “Yeni Bir Demokrasi Platformu Olarak Sosyal Medya: 24.Dönem Milletvekillerinin ‘Twitter’ Ortamındaki Mevcudiyetleri ve ‘Suriye Krizi’ üzerinden Mesaj İçeriklerinin Analizi”. Yeni Medya’da Demokrasi Sosyal Medyaya Dair Araştırmalar içinde. ed. A. Algül ve N. Üçer. İstanbul: Literatürk.
 2. Akyazı, A. (2015). “Bir İletişim Aracı Olarak Sosyal Medyada Çocuğa Yönelik Şiddetin Yansıması”. Sosyal Medya Araştırmaları İçinde. Der. D Yengin, İstanbul: Paloma Yayınevi.
 3. Akyazı, E.- Aslan, P. (2013). “Halkla İlişkiler Uygulamaları Açısından Sosyal Medya”. Sosyal Medya ve Ağ Toplumu-1: Kitle İletişimde Yaşanan Değişimler içinde. ed. C Bilgili ve G Şener. İstanbul: Grafik Tasarım Yayıncılık.
 4. Aydın, İ. (2013). “Çocuk, İnternet ve Etik”. Gençlik Araştırmaları Dergisi. Yıl: 1 Cilt: 1 Sayı: 2. s.s. 118-119
 5. Balcı, A. (2018). Sosyal Bilimlerde Araştırma: Yöntem, Teknik ve İlkeler. 13. Baskı. Ankara: Pegem Akademi.
 6. Bayrak, H. (2019, Şubat 1). Dijilopedi. Dijilopedi: https://dijilopedi.com/2019-internet-kullanimi-ve-sosyal-medya-istatistikleri/ adresinden alındı
 7. Binark, M. ve Bayraktutan, G. (2013). Ayın Karanlık Yüzü: Yeni Medya ve Etik. İstanbul. Kalkedon Yayınları.
 8. Bulunmaz, B. (2011). “Otomotiv Sektöründe Sosyal Medyanın Kullanımı ve Fiat Örneği”. Global Media Journal, Cilt:2, Sayı:3, ss.19-50.
 9. Castells, M. (2007). “Communication, Power and Counter-power in the Network Society”. International Journal of Communication 1. 1932-8036/20070238: ss. 238-266. http://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/46.
 10. Çalışkan, M. ve Mencik, Y. (2015). “Değişen Dünyanın Yeni Yüzü: Sosyal Medya”. Akademik Bakış Dergisi. Sayı: 50. ISSN:1694-528X http://www.akademikbakis.org. ss.254-277.
 11. Demir,V. (2006). Medya Etiği. İstanbul: Beta Yayınları
 12. Doğan, N. (2008). İş Etiği ve İşletmelerde Etik Çöküş. Selçuk Üniversitesi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi. Cilt: 10, Sayı:16. ss.180-200.
 13. Girgin, A. (2000). Yazılı Basında Haber ve Habercilik Etik’i. İstanbul: İnkılap Kitabevi.
 14. Kaplan, A. M. ve Haenlein, M. (2010). Users of The World, Unite The Challenges and Opportunities of Social Media. Business Horizons, Vol: 53, No:1, pp.59-68.
 15. Karasar, N. (2018). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar İlkeler Teknikler. 33. Baskı. Ankara Nobel Yayıncılık.
 16. Kemp, S. (2019, Haziran 21). Digital 2019: Global Internet Use Accelerates. We are Social: https://wearesocial.com/blog/2019/01/digital-2019-global-internet-use-accelerates adresinden alındı
 17. Kılıç, İ. (2019, Nisan 5). Sosyal Medyada Etik. Sosyal Medyada Etik: https://www.mihraphaber.com/sosyal-medyada-etik-5775yy.htm adresinden alındı
 18. Kırık, A. M. (2011). “Gençlerin Sosyal Paylaşım Ağlarındaki Kimlik Sorunu ve Etik Değerlerin İhlali” II. Medya ve Etik Sempozyumu Bildiriler Kitapçığı İçinde. Ed. Yağbasan, M. ve Çetindağ Süme, G. Elazığ: Fırat Üniversitesi. ss. 509-516.
 19. Manavcıoğlu, K. (2009). “İnternette Kullanıcıların Oluşturduğu ve Dağıttığı İçeriklerin Etik Açıdan İncelenmesi: Sosyal Medya Örneği”. Sosyal medya ve Etik Sempozyumu Bildiri Kitabı içinde. Editör: Mustafa YAĞBASAN, Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi. Elazığ: ss. 63-72.
 20. Okay, A. ve Okay, A. (2005). Halkla İlişkiler Kavram Strateji ve Uygulamaları. İstanbul: Der Yayınları.
 21. Öztürk, Ş. (2015). “Sosyal Medyada Etik Sorunlar”. Selçuk İletişim. 2015, 9 (1): doi: 10.18094/si.57598. ss. 287-311.
 22. Pieper, A. (1999). Etiğe Giriş. İstanbul: Ayrıntı Yayınları
 23. Taş, E. (2017). “Yeni Medyada Nefret Söylemi”. Yeni Medya Elektronik Dergi.-eJNM Ocak. Cilt 1. Sayı:1. ss. 60-71
 24. Telli Yamamoto G ve Karamanlı Şekeroğlu, Ö.(2014). Sosyal Medya ve Blog. İstanbul: Kriter Yayın Evi.
 25. Vardal, Z. B. (2015). “Yeni Medya ve Etik”. International Multilingual Academic Journal Vol. 2. No. 1. www.aasrc.org/imaj. ss. 95- 103.