Cilt 8 Sayı 1 (2020): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

HİZMET İŞLETMELERİNDE DAĞITIMSAL ADALET VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Fatma YILMAZ
Dr. Öğr. Üyesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

Yayınlanmış 2020-03-25

Anahtar Kelimeler

  • Distributive Justice, Organizational Citizenship, Organizational Citizenship Behaviors
  • Dağıtımsal Adalet, Örgütsel Vatandaşlık, Örgütsel Vatandaşlık Davranışları

Nasıl Atıf Yapılır

YILMAZ, F. (2020). HİZMET İŞLETMELERİNDE DAĞITIMSAL ADALET VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİ. Business & Management Studies: An International Journal, 8(1), 438–457. https://doi.org/10.15295/bmij.v7i5.1175

Özet

Mevcut araştırmada dağıtımsal adalet ve örgütsel vatandaşlık davranışı ilişkisi incelenmiştir. Bu ilişkiyi belirleyebilmek amacıyla Erzincan ilinde bulunan KOBİ’lerde görev yapmakta olan 314 çalışan üzerinde anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler SPSS 21 paket programı aracılığı ile yorumlanmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde dağıtımsal adalet ve örgütsel vatandaşlık davranışlarını açıklamaya yönelik bilgiler verilmiştir. İkinci bölümünde dağıtımsal adaletin örgütsel vatandaşlık davranışı ile olan ilişkisi, dağıtımsal adaletin örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisi ve değişkenlerin demografik veriler ile olan ilişkileri açıklanmıştır. Yapılan regresyon analizi sonuçlarına göre dağıtımsal adalet algısı örgütsel vatandaşlık davranışlarından özgecilik, nezaket, vicdanlılık ve centilmenlik davranışlarını olumlu yönde ve kuvvetli bir biçimde etkilemektedir. Dağıtımsal adalet, sivil erdem dışındaki tüm örgütsel vatandaşlık boyutları üzerinde etkiye sahiptir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.