Vol. 7 No. 4 (2019): Business & Management Studies: An International Journal
Articles

THE EVALUATION IN TERMS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL RESPONSIBILITY AND ENVIRONMENTAL ACCOUNTING BUSINESSES OF BIST SUSTAINABILITY INDEX: A CONTENT ANALYSIS

Nurcan SÜKLÜM
Assist. Prof. Dr., Hiti University
Ela HİÇYORULMAZ
Dr., Hitit University

Published 2019-09-25

Keywords

 • BIST Sustainability Index, Social Responsibility, Environmental Accounting.
 • BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, Sosyal Sorumluluk, Çevre Muhasebesi.

How to Cite

SÜKLÜM, N., & HİÇYORULMAZ, E. (2019). THE EVALUATION IN TERMS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL RESPONSIBILITY AND ENVIRONMENTAL ACCOUNTING BUSINESSES OF BIST SUSTAINABILITY INDEX: A CONTENT ANALYSIS. Business & Management Studies: An International Journal, 7(4), 1806–1824. https://doi.org/10.15295/bmij.v7i4.1152

Abstract

Leaving a better livable world for future generations is a duty of businesses as well as every individual. This task is a requirement of social responsibility. Nowadays, as businesses focus on maximum profits, they may be in conflict with their social responsibilities. The aim should not only be to achieve maximum profit, but also to contribute to the sustainability of the environment. When we look at the financial statements of the enterprises, a cost element for the environment is very rare. The implementation of the environmental accounting system will fill this gap. And thus, the investment costs of the enterprises to the environment will be included in their financial statements. In developed countries, for instance Japan and Sweden, environmental costs are clearly seen in the financial statements. In this study, were examined sustainability, social responsibility and environmental activities of 63 businesses in the BIST Sustainability Index. In addition, it is examined whether companies show environmental costs in their financial statements and whether they apply environmental accounting. As a result of the study, it was determined that enterprises do not apply environmental accounting, and general information rather than numerical information about environment is included in financial reports and sustainability reports.

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. Arı, M., Bayram ve G. (2017). “Kurumsal yönetim açısından sosyal sorumluluk ve çevre muhasebesinin incelenmesi”, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 2 Aralık/ December 2017, 533-545
 2. Becan, C. (2011). “Kurumsal sosyal sorumluluk kavramının paydaş teorisi ve iletişim yaklaşımı açısından değerlendirilmesi: bankaların basın bültenlerine yönelik bir içerik analizi” , Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, 16- 35
 3. Büyüköztürk, Ş., Çakmak Kılıç, E., Akgün, Ö E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2018). “ Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri”, Pegem Akademi, 25. Baskı, Ekim, Ankara.
 4. Chand Garg, M., and Kumar, S. (2018). “The relationship between corporate environmental reporting practices and company characteristics: evidence from India” , The IUP Journal of Accounting Research & Audit Practices, Vol. XVII, No. 3, 24- 38
 5. Campbell, D. (2004). “A Longitudinal and cross-sectional analysis of environmental disclosure in uk companies-a research note”, The British Accounting Review, No. 36, 107-117
 6. Can, A. V., ve Güney, C. (2015). “Faaliyet raporlarında yer alan çevresel bildirimler-bıst 100 endeksinde yer alan ve imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren şirketler üzerinde bir içerik analizi”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl:3, Sayı:15, 297-308
 7. Carroll, Archie B. (1983). “Corporate social responsibility: will industry respond to cutbacks in social program funding?” Vital Speeches of the Day, 49, 604-608
 8. D M M B, Dissanayake., E M A S B, Ekanayake. (2018). “Decision usefulness of corporate environmental reporting and firm performance: evidence from Sri Lanka” , The IUP Journal of Accounting Research & Audit Practices, Vol. XVII, No. 3, 7- 23
 9. Deloitte, (2014). Yıllık Faaliyet Raporu Hazırlama Rehberi, https://docplayer.biz.tr/724790-Anonim-ve-limited-sirketler-icin-yillik-faaliyet-raporu-hazirlama-kilavuzu.html Erişim Tarihi: 25.02.2019
 10. Duman, H., İçerli, M. Y., Yücenurşen, M., ve Apak, İ. (2013). “Environmental cost management within the sustainable business”, TOJSAT: The Online Journal of Science and Technology, 3(2), 86- 96
 11. Gray, R., Javad, M., Power, D. M., and Sinclair, C. D., (2001). “Social and environmental disclosure and corporate characteristics: a research note and extension”, Journal of Business Finance-Accounting, Vol. 28, No. 3-4, 327-356
 12. Güney, C. (2015). “Kurumsal sosyal sorumluluk alanları açısından çevre muhasebesi”, TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi, ISSN: 1308-8041, Cilt:7/Kış, Sayı: 25, 67-79
 13. Harte, G., and Owen, D., (1991). “Environmental disclosure in the annual the reports of British companies: a research note”, Accounting, Auditing and Accountability Journal, Vol. 4, No. 3, 51-61
 14. Jose, A., and Lee, S. M . (2007). “Environmental reporting of global corporations: a content analysis based on website disclosures” , Journal of Business Ethics, Vol. 72, 307–321
 15. Kavut, F. L. (2010). “Kurumsal yönetim, kurumsal sosyal sorumluluk ve çevresel raporlama: imkb 100 şirketlerinin çevresel açıklamalarının incelenmesi”, İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, No. 66, 9- 43
 16. Kurumsal sosyal sorumluluk 2018 raporu https://www.gfk.com/fileadmin/user_upload/dyna_content/TR/GfK_Capital_Kurumsal_Sosyal_Sorumluluk_Arastirmasi_2018.pdf, Erişim Tarihi 08.03.2019
 17. Lazol, İ., Muğal, E., ve Yücel, Y. (2008). “Sürdürülebilir bir çevre için çevre muhasebesi ve kobi’lere yönelik bir araştırma”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı. 38, 56- 69
 18. Bezirci, M., Özpeynirci, R., ve Duman, H. (2011). “Sosyal Sorumluluk Kavramı Bağlamında Yeşil Muhasebe Eğitimi: Bir Alan Araştırması”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 13(3), 61- 89
 19. Nor Hasimah Binti Johari., Nik Khadijah Nurhamizah Binti Nik Azmi., Nurul Najiah Binti Mohd Athzaha., Nor Hazwani Binti Adbul Manaf., Tengku Nurfadila Binti Tengku Ibrahim. (2018). “The ınfluence of stakeholders’ power towards the quality of environmental disclosure: a study of top 100 malaysian companies” , Global Business and Management Research: An International Journal, Vol. 10, No. 3, Special Issue, 206- 216
 20. Potts, J. (Edit)., Hohnen, P. (2007). “Corporate social responsibility an ımplementation guide for business” , ınternational ınstitute for sustainable development, Canada.
 21. Stray, S. (2008). “Environmental Reporting: The U.K. Water and Energy Industries: A Research Note” , Journal of Business Ethics, Vol. 80, 697–710
 22. Tekin, E. (2018). “Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinde sosyal medyanın rolü: gsm firmaları örneği”, Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt. 20, Sayı. 1, 31- 55
 23. Tıraş, H. H. (2012). “Sürdürülebilir kalkınma ve çevre: teorik bir inceleme”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt. 2, Sayı. 2, 57- 73
 24. Vural Akıncı, Z. B., ve Coşkun, G. (2011). “Kurumsal sosyal sorumluluk ve etik” , Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, Sayı. 1, 61- 87
 25. Yeni, O. (2014). “Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma: bir yazın taraması”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt. 16, Sayı. 3, 181-208
 26. Yıldız, Ş., Tuna, G., ve Tuna, V. E. (2016). “Kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında çevre açıklamaları ile firma özellikleri arasındaki ilişki: kimya, petrol, kauçuk ve plastik ürünler sektöründe bir uygulama”, Journal of Business Research Turk, Cilt. 8, No. 2, 255-276
 27. Yılmaz, B., ve Akmeşe, H. (Edit). Bölüm yazarları Akmeşe, H., ve Coşkun, K. (2018). “Çevre Muhasebesi”, Eğitim Yayınevi, Nisan, Karatay/ Konya.
 28. https://www.paraborsa.net/i/bist-surdurulebilir-endeksi-temel-kurallari/, Erişim Tarihi 08.03.2019
 29. https://www.endustri40.com/endustri-4-0dan-toplum-5-0a/, Erişim Tarihi 06.08.2019
 30. http://aksehirtso.org.tr/ckfinder/files/JAPONYA%20RAPOR.pdf, Erişim Tarihi 06.08.2019
 31. http://www.greenpeace.org/turkey/tr/news/deepwater-petrol-sizintisi-280610/, Erişim Tarihi 06.08.2019
 32. https://www.bbc.com/turkce/ekonomi/2016/04/160421_vw_abd_anlasma, Erişim Tarihi 06.08.2019
 33. https://www.ekoyapidergisi.org/169-turkiyedeki-cevre-krediler.html, Erişim Tarihi 06.08.2019
 34. https://www.borsaistanbul.com/docs/default-source/endeksler/bist-surdurulebilirlik-endeksi-degerlemeye-tabi-sirketler-listesi-2017.pdf?sfvrsn=14, Erişim Tarihi, 06.08.2019