Cilt 7 Sayı 2 (2019): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEK İLE İŞ PERFORMANSI İLİŞKİSİNDE İŞ TATMİNİNİN ARACI ROLÜ

Zeynep Fatma KARAALİOĞLU
Doktora Öğrencisi, İstanbul Ticaret Üniversitesi
Ahu Tuğba KARABULUT
Prof. Dr., İstanbul Ticaret Üniversitesi

Yayınlanmış 2019-06-26

Anahtar Kelimeler

 • Perceived Organizational Support, Job Satisfaction, Job Performance
 • Algılanan Örgütsel Destek, İş Tatmini, İş Performansı

Nasıl Atıf Yapılır

KARAALİOĞLU, Z. F., & KARABULUT, A. T. (2019). ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEK İLE İŞ PERFORMANSI İLİŞKİSİNDE İŞ TATMİNİNİN ARACI ROLÜ. Business & Management Studies: An International Journal, 7(2), 1022–1041. https://doi.org/10.15295/bmij.v7i2.1119

Özet

Algılanan örgütsel destek (AÖD) ile iş performansı ilişkisinde iş tatmininin aracı rolünü sorgulama amacı taşıyan bu araştırma, İstanbul ilinde enerji sektöründe görev yapmakta olan beyaz yakalı çalışanlar üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya ilişkin 964 çalışana anket dağıtılmış olup, 700 anket çalışmaya dahil edilmiştir. Faktör dağılımını belirleyebilmek için açıklayıcı faktör analizi (AFA), ölçek güvenirliklerinin ve geçerliliklerinin saptanabilmesinde doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ve güvenilirlik analizlerinden faydalanılmıştır. Ölçek değişkenleri arasındaki ilişki korelasyon analizi doğrultusunda incelenmiştir. Araştırma hipotezlerine dayalı olarak yapısal eşitlik modeli (YEM) kurulmuş olup; AÖD’nin iş tatmini üzerindeki etkisi, iş tatmininin iş performansı üzerindeki etkisi ve iş tatmininin AÖD ile iş performansı ilişkisindeki aracı rolü bu model aracılığı ile test edilmiştir. Araştırma kapsamında öne sürülen hipotezlerin tümü desteklenmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Afzali, A., Motahari, A. A., & Hatami-Shirkouhi, L. (2014). "Investigating the Influence of Perceived Organizational Support, Psychological Empowerment and Organizational Learning on Job Performance: An Empirical Investigation". Technical Gazette, 21(3), 623-629.
 2. Ahmad, Z. A., & Yekta, Z. A. (2010). "Relationship Between Perceived Organizational Support, Leadership Behavior, and Job Satisfaction: An Empirical Study in Iran". Intangible Capital, 6(2), 162-184.
 3. Akkoç, I., Çalışkan, A., & Turunç, Ö. (2012). "Örgütlerde Gelişim Kültürü ve Algılanan Örgütsel Desteğin İş Tatmini ve İş Performansına Etkisi: Güvenin Aracılık Rolü". Yönetim ve Ekonomi, 19(1), 105-135.
 4. Allen, D. G., Shore, L. M. & Griffeth, R. W. (2003). "The Role of Perceived Organizational Support and Supportive Human Resource Practices in the Turnover Process". Journal of Management, 29(1), 99-118.
 5. Arshadi, N., & Hayavi, G. (2013). "The Effect of Perceived Organizational Support on Affective Commitment and Job Performance: Mediating Role af OBSE". Procedia-Social and Behavioral Sciences, 84, 739-743.
 6. Aziri, B. (2011). "Job Satisfaction: A Literature Review". Management Research and Practice, 3(4), 77-86.
 7. Bano, S., Ramzan, S., Anjum, M. A., & Dapeng, L. (2017). "Does Perceived Social Support Mediate the Relationship of Perceived Organizational Support and Job Satisfaction? A Structural Equation Modeling Approach". Journal of Managerial Sciences, XI (03), 105-118.
 8. Bilgin, N., & Demirer, H. (2012). "The Examination of the Relationship Among Organizational Support, Affective Commitment and Job Satisfaction of Hotel Employees". Procedia-Social and Behavioral Sciences, 51, 470-473.
 9. Borman, W. C., & Motowidlo, S. J. (1997). "Task Performance and Contextual Performance: The Meaning for Personnel Selection Research". Human Performance, 10(2), 99-109.
 10. Borman, W. C., & Motowidlo, S. M. (1993). "Expanding the Criterion Domain to Include Elements of Contextual Performance" in N. Schmitt, & W. C. Borman (Eds.) Personnel Selection in Organizations (pp. 71-98). San Francisco: Jossey-Bass.
 11. Bowling, N. A. (2007). "Is The Job Satisfaction-Job Performance Relationship Spurious? A Meta-Analytic Examination". Journal of Vocational Behavior, 71, 167-185.
 12. Bukhari, I., & Kamal, A. (2017). "Perceived Organizational Support, Its Behavioral and Attitudinal Work Outcomes: Moderating Role of Perceived Organizational Politics". Pakistan Journal of Psychological Research, 32(2), 581-602.
 13. Caillier, J. G. (2010). "Factors Affecting Job Performance in Public Agencies". Public Performance and Management Review, 34(2), 139-165.
 14. Chao, M.-C., Jou, R.-C., Liao, C.-C., & Kuo, C.-W. (2015). "Workplace Stress, Job Satisfaction, Job Performance, and Turnover Intention of Health Care Workers in Rural Taiwan". Asia-Pasific Journal of Public Health, 27(2), 1827-1836.
 15. Cheng, J.-C., & O-Yang, Y. (2018). "Hotel Employee Job Crafting, Burnout, and Satisfaction: The Moderating Role of Perceived Organizational Support". International Journal of Hospitality Management, 72, 78-85.
 16. Cheung, M.-S. (2005). Inter-Firm Knowledge Sharing and Its Effect on Relationship Value: A Global Supply Chain Perspective. Unpublished Doctorate Dissertation, University of Tennessee, Graduate School.
 17. Chelliah, S., Sundarapandiyan, N., & Vinoth, B. (2015). "A Research on Employees’ Organisational Commitment in Organisations: A Case of SMEs in Malaysia". International Journal of Managerial Studies and Research (IJMSR), 3(7), 10-18.
 18. Costello, A. B., & Osborne, J. W. (2005). "Best Practices in Exploratory Factor Analysis: Four Recommendations for Getting the Most from Your Analysis". Practical Assessment Research and Evaluation, 10(7), 1-9.
 19. Cropanzano, R., Bowen, D. E. & Gililand, S. W. (2007) "The Management of Organizational Justice". Academy of Management Perspective, November 1, 34-48.
 20. Cullen, K. L., Edwards, B. D., Casper, W. C., & Gue, K. R. (2014). "Employees’ Adaptability and Perceptions of Change-Related Uncertainty: Implications for Perceived Organizational Support, Job Satisfaction, and Performance". Journal of Business Psychology, 29, 269-280.
 21. Çapık, C. (2014). "Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmalarında Doğrulayıcı Faktör Analizinin Kullanımı". Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 17(3), 196-205.
 22. Deconinck, J. B. (2010). "The Effect of Organizational Justice, Perceived Organizational Support, and Perceived Supervisor Support on Marketing Employees' Level of Trust". Journal of Business Research, 63, 1349-1355.
 23. Demerouti, E., Xanthopoulou, D., Tsaousis, I., & Bakker, A. B. (2014). "Disentangling Task and Contextual Performance: A Multitrait-Multimethod Approach". Journal of Personnel Psychology, 13(2), 59-69.
 24. Demircan Çakar, N., & Yıldız, S. (2009). "Örgütsel Adaletin İş Tatmini Üzerindeki Etkisi: Algılanan Örgütsel Destek Bir Ara Değişken Mi?". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8(28), 68-90.
 25. Du, Y., Zhang, L., & Tekleab, A. G. (2018). "Job Strains, Job Control, and POS on Employee Performance: An Interactionist Perspective". Journal of Business Research, 82, 213-219.
 26. Eisenberger, R., Cummings, J., Armeli, S., & Lynch, P. (1997). "Perceived Organizational Support, Discretionary Treatment and Job Satisfaction". Journal of Applied Psychology, 82(5), 812-820.
 27. Eisenberger, R., Fasolo, P., & Davis-Lamastro, V. (1990). "Perceived Organizational Support and Employee Diligence, Commitment, and Innovation". Journal of Applied Psychology, 75(1), 51-59.
 28. Eisenberger, R., Huntington, R., Hutchison, S., & Sowa, D. (1986). "Perceived Organizational Support". Journal of Applied Psychology, 71(3), 500-507.
 29. Emerson, D. J. (2013). Organizational Culture, Job Satisfaction and Turnover Intentions: The Mediating Role of Perceived Organizational Support. Richmond, Virginia: Undocumented Doctorate Thesis, Virginia Commonwealth University, School of Business.
 30. Eser, G. (2011). "Güven Eğiliminin Algılanan Örgütsel Destek Üzerindeki Etkisi". Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F.Dergisi, XXX(1), 365-376.
 31. Fatima, M., Shafique, M., Qadeer, F., & Ahmad, R. (2015). "HR Practices and Employee Performance Relationship in Higher Education: Mediating Role of Job Embeddedness, Perceived Organizational Support and Trust. Pakistan". Journal of Statistics and Operation Research, XI(3), 421-439.
 32. Fuentes-Fuentes, M. M., Albacete- Sáez, C. A., & Lloréns-Montes, F. J. (2004). "The Impact of Environmental Characteristics on TQM Principles and Organizational Performance". Omega, 32(6), 425-442.
 33. Goodman, S. A., & Svyantek, D. J. (1999). "Person-Organization Fit And Contextual Performance: Do Shared Values Matter", Journal of Vocational Behavior, 55(2), 254-275.
 34. Gözükara, İ., & Çolakoğlu, N. (2016). "The Mediating Effect of Work Family Conflict on the Relationship Between Job Autonomy and Job Satisfaction", Procedia-Social and Behavioral Sciences, 229, 253-266.
 35. Güngören, M. (2017). Algılanan Örgüt Kültürünün İş Tatmini ve İş Performansı Üzerindeki Etkisi: Havacılık Sektöründe Bir Araştırma. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, İşletme Bilim Dalı.
 36. Hackman, J. R., & Oldham, G. R. (1975). "Development of the Job Diagnostic Survey". Journal of Applied Psychology, 60(2), 159-170.
 37. Halcomb, E., Smyth, E., & Mcınnes, S. (2018). "Job Satisfaction and Career Intentions of Registered Nurses in Primary Health Care: An Integrative Review". BMC Family Practice, 19(136), 1-14.
 38. Hassan, H., Vina, T. M. H., & Ithnin, N. S. (2017). "Perceived Organizational Politics and Job Satisfaction: The Role of Personality as Moderator". Logforum, 13(4), 479-493.
 39. Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2015). "A New Criterion for Assessing Discriminant Validity in Variance-Based Structural Equation Modeling". Journal of the Academy of Marketing Science, 43, 115-135.
 40. Hooper, D., Coughlan, J., & Mullen, M. R. (2008). "Structural Equation Modelling: Guidelines for Determining Model Fit". Electronic Journal of Business Research Methods, 6(1), 53-60.
 41. Hsieh, J. Y. (2016). "Spurious or True? An Exploration of Antecedents and Simultaneity of Job Performance and Job Satisfaction Across the Sectors". Public Personnel Management, 45(1), 90-118.
 42. Ingusci, E., Callea, A., Chirumbolo, A., & Urbini, F. (2016, December). "Job Crafting and Job Satisfaction in a Sample of Italian Teachers: The Mediating Role of Perceived Organizational Support". Electronic Journal of Applied Statistical Analysis, 9(4), 675-687. DOI: 10.1285/İ20705948v9n4p675
 43. Jackson, J. L., Dezee, K., Douglas, K., & Shimeall, W. (2005). "Introduction to Structural Equation Modeling (Path Analysis)". SGIM Precourse Lecture Note.
 44. Judge, T. A., Thoresen, C. J., Bono, J. E., & Patton, G. K. (2001). "The Job Satisfaction-Job Performance Relationship: A Qualitative And Quantitative Review". Psychological Bulletin, 127(3), 376-407.
 45. Kale, E. (2015). "Lider Desteği ve İş Arkadaşları Desteğinin İş Performansı Üzerine Etkileri: İş Tatmini ve Yaşam Tatmininin Aracı Rolü". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 7(14), 103-119.
 46. Kaplan, M., & Öğüt, A. (2012). "Algılanan Örgütsel Destek ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin Analizi: Otel İşletmelerinde Bir Uygulama". Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(1), 387-401.
 47. Khan, K.A.U.Z., & Chandrakar, S. (2017). "Perceived Organizational Support and Personality Dimensions as Predictors of Job Satisfaction". Indian Journal of Health and Wellbeing, 8(1), 54-56.
 48. Kim, K. Y., Eisenberger, R., & Baik, K. (2016). "Perceived Organizational Support and Affective Organizational Commitment: Moderating Influence of Perceived Organizational Competence". Journal of Organizational Behavior, 37, 558-583.
 49. Kirkman, B. L., & Rosen, B. (1999). "Beyond Self-Management: Antecedents and Consequences of Team Empowerment". Academy of Management Journal, 42(1), 58-74.
 50. Kurtessis, J. N., Eisenberger, R., Ford, M. T., Buffardi, L. C., Stewart, K. A., & Adis, C. S. (2017). "Perceived Organizational Support: A Meta-Analytic Evaluation of Organizational Support Theory". Journal Of Management, 43(6), 1854-1884.
 51. Malik, S. Z., & Naeem, R. (2016). "Organizational Virtuousness, Perceived Organizational Support and Organizational Citizenship Behavior: A Mediation Framework". Journal of Behavioural Sciences, 26(1), 113-129.
 52. Miao, R.-T. (2011). "Perceived Organizational Support, Job Satisfaction, Task Performance and Organizational Citizenship Behavior in China". Institute of Behavioral and Applied Management, 105-127.
 53. Mohamad, M., & Jais, J. (2016). "Emotional Intelligence and Job Performance: A Study Among Malaysian Teachers". Procedia Economics and Finance, 35, 674-682.
 54. Mohammad, N., Akhtar, S., Ur Rahman, M. K., & Haleem , F. (2018). "The Moderating Effect of Age, Gender and Educational Level on Relationship Between Emotional Intelligence and Job Satisfaction: An Analysis of the Banking Sector of Pakistan". Middle East Journal of Busines, 13(3), 4-12.
 55. Muse, L. A., & Stamper, C. L. (2007). "Perceived Organizational Support: Evidence for a Mediated Association with Work Performance". Journal of Managerial Issues, 19(4), 517-535.
 56. Nwanzu, C. L. (2017). "Effect of Genderand Marital Status on Perceived Organizational Justice and Perceived Organizational Support". Gender and Behaviour, 15(1), 8353-8366.
 57. Ötken, A. B. (2015). "Algılanan Örgütsel Destek ve Psikolojik Sahiplenme Arasındaki İlişki ve Bu İlişkide Örgütsel Adaletin Rolü". Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 33(2), 113-140.
 58. Özpehlivan, M. (2015). Kültürel Farklılıkların İşletmelerde Örgüt İçi İletişim, İş Tatmini, Bireysel Performans ve Örgütsel Bağlılık Kavramları Arasındaki İlişkiye Etkileri: Türkiye-Rusya Örneği. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, İşletme Programı.
 59. Paterson, D. G. (1922)." The Scott Company Graphic Rating Scale". Journal of Personnel Research, 1, 361-376.
 60. Peng, Y.-P. (2014). "Job Satisfaction And Job Performance Of University Librarians: A Disaggregated Examination". Library & Information Science Research, 36, 74-82.
 61. Rahman, S., & Bullock, P. (2005). "Soft TQM, Hard TQM, and Organizational Performance Relationships: An Empirical Investigation". Omega, 33, 73-83.
 62. Rhoades, L., & Eisenberger, R. (2002). "Perceieved Organizational Support: A Review Of The Literature". Journal of Applied Psychology, 87(4), 698-714.
 63. Riggle, R. J., Edmondson, D. R., & Hansen, J. D. (2009). "A Meta-Analysis of the Relationship Between Perceived Organizational Support and Job Outcomes: 20 Years of Research". Journal of Business Research, 62, 1027-1030.
 64. Saari, L. M., & Judge, T. A. (2004). "Employee Attitudes and Job Satisfaction". Human Resource Management, 43(4), 395-407.
 65. Shanock, L. R., & Eisenberger, R. (2006). "When Supervisors Feel Supported: Relationships With Subordinates’ Perceived Supervisor Support, Perceived Organizational Support, and Performance". Journal of Applied Psychology, 91(3), 689-695.
 66. Stassen, M., & Ursel, N. D. (2009). "Perceived Organizational Support, Career Satisfaction, and the Retention of Older Workers". Journal of Occupational and Organizational Psychology, 82, 201-220.
 67. Teo, T., Tsai, L. T., & Yang, C.-C. (2013). Applying Structural Equation Modeling (SEM) in Educational Research: An Introduction. in M. S. Khine (Ed.) Application of Structural Equation Modeling in Educational Research and Practice: Contemporary Approaches to Research in Learning Innovations (Volume 7). Rotterdam, The Netherlands: Sense Publishers.
 68. Uçar, D., & Ötken, A. B. (2010). "Perceived Organizational Support and Organizational Commitment: The Mediating Role Of Organization Based Self-Esteem". Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25(2), 85-105.
 69. Van Scotter, J. R., Motowidlo, S. J., & Cross, T. C. (2000). "Effects of Task Performance and Contextual Performance on Systemic Rewards". Journal of Applied Psychology, 85(4), 526-535.
 70. Wann-Yih, W., & Htaik, S. (2011). "The Impacts Of Perceived Organizational Support, Job Satisfaction, and Organizational Commitment on Job Performance in Hotel Industry". The 11th International DSI and the 16th APDSI Joint Meeting, July 12-16, Taipei, Taiwan.
 71. Weiss, D. J., Dawis, R. V., England, G. W., & Lofquist, L. H. (1967). "Manual for the Minnesota Satisfaction Questionnaire". Minnesota Studies in Vocational Rehabilitations. XXII.
 72. Williams, L. J., & Anderson, S. E. (1991). "Job Satisfaction and Organizational Commitment as Predictors of Organizational Citizenship and in-Role Behaviors". Journal of Management, 17(3), 601-617.
 73. Wu, C.-H., Chen, I.-S., & Chen, J.-C. (2017). “A Study into the Impact of Employee Wellness and Job Satisfaction on Job Performance”. The International Journal of Organizational Innovation, 10(2), 252-269.
 74. Zhang, L., Qiu, Y., & Teng, E. (2017). “Cross-Level Relationships Between Justice Climate and Organizational Citizenship Behavior: Perceived Organizational Support as Mediator”. Social Behavior and Personality, 45(3), 387-398.
 75. Zhong, L., Wayne, S. J., & Liden, R. C. (2016). “Job Engagement, Perceived Organizational Support, High-Performance Human Resource Practices, and Cultural Value Orientations: A Cross-Level Investigation”. Journal of Organizational Behavior, 37, 823-844.