Cilt 7 Sayı 1 (2019): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

ÇAY İŞLETMELERİ KURUMUNUN (ÇAYKUR) FİNANSAL PERFORMANSININ DUPONT FİNANSAL ANALİZ SİSTEMİ KULLANILARAK İNCELENMESİ

Muhammed ARDIÇ
Dr. Öğretim Üyesi,Artvin Çoruh Üniversitesi

Yayınlanmış 2019-03-20

Anahtar Kelimeler

  • DuPont Analysis System,
  • Return on Equity,
  • Return on Assets,
  • Net Profit Margin,
  • ÇAYKUR
  • DuPont Analiz Sistemi,
  • Öz Kaynak Kârlılığı,
  • Aktif Kârlılığı,
  • Net Kâr Marjı,
  • ÇAYKUR

Nasıl Atıf Yapılır

ARDIÇ, M. (2019). ÇAY İŞLETMELERİ KURUMUNUN (ÇAYKUR) FİNANSAL PERFORMANSININ DUPONT FİNANSAL ANALİZ SİSTEMİ KULLANILARAK İNCELENMESİ. Business & Management Studies: An International Journal, 7(1), 352–372. https://doi.org/10.15295/bmij.v7i1.1072

Özet

Bu çalışmanın temel amacı Türk çay sektörünün en önemli aktörlerinden olan ÇAYKUR’un finansal performansının DuPont Analiz Tekniği ile analiz edilmesi ve ölçek temelinde finansal performans açısından farklılık olup olmadığının belirlenmesidir. Bu kapsamda bağımsız denetimden geçmiş finansal durum tabloları ve kapsamlı gelir tabloları yardımıyla ÇAYKUR’un 2015, 2016 ve 2017 yıllarına ait finansal performansı ölçek temelinde DuPont analiz tekniği ile incelenmiştir. Analiz neticesinde ÇAYKUR’da aktif devir hızı, ROS, ROA ve ROE gibi değerlerle ölçülen finansal performansın 2015 yılında kısmen başarılı 2016 ve özellikle 2017 yılında ise önceki yıllara oranla ciddi bir şekilde azaldığı ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak analizi kapsayan yıllar itibariyle ÇAYKUR’un finansal performansının başarılı olmadığı tespit edilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Akgüç, Ö. (1994). Finansal Yönetim. İstanbul: Avcıol.

Akgüç, Ö. (1998). Finansal Yönetim. İstanbul: Avcıol.

Akgüç, Ö. (2011). Mali Tablolar Analizi. İstanbul: Avcıol.

Almazari, A. (2012). “Financial Performance Analysis Of The Jordanian Arab Bank by Using The DuPont System of Financial Analysis”. International Journal of Economics and Finance, 4(4), ss. 86-94. doi:10.5539/ijef.v4n4p86

Altunel, T.A. (2003). Orman İşletmelerinin Etkinliklerine İlişkin Finansal Çözümlemeler. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi) İstanbul Üniversitesi/ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Arnold, G. (1998). Corporate Financial Management. England: Financial Times Prentice Hall.

Aydın, N., Başar, M. & Çoşkun, M. (2010). Finansal Yönetim. Ankara: Detay.

BDR (2017). ÇAYKUR Bağımsız Denetim Raporu, http://www.caykur.gov.tr.

Bakır, H. & Şahin, C. (2009). Yöneticiler İçin Finansal Tablolar Analizi. Ankara: Detay.

Berk, N. (2010). Finansal Yönetim. İstanbul: Türkmen.

Çabuk, A. ve Lazol, İ. (2011), Mali Tablolar Analizi, Bursa: Ekin.

Çakır, S. (2016). “Bulanık Veri Zarflama Analizi İle Çaykur Fabrikalarında Etkinlik Ölçümü”, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 31, No 2, 369-381 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/225441

Çetiner, E. (2002). Konaklama İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları. Ankara: Gazi.

Daşdemir, İ. (2011). “Ormancılık İşletme Ekonomisi”. Bartın Üniversitesi Yayın No:5, Orman Fakültesi Yayın No:3, Bartın: Sürat.

Elmas B. (2017). “Finansal Tablolar Analizi”. Ankara: Nobel.

Elmas B. (2017). “Finansal Analiz Uygulamaları”. Ankara: İmaj.

Hazar, E. (2006). Türkiye Çay Sanayinde Finansal Analiz Tekniklerinin Uygulanması: ÇAYKUR A.Ş.’de bir Uygulama. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi) Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Aydın.

Koşan, L. & Karadeniz, E. (2014). “Konaklama ve Yiyecek Hizmetleri Alt Sektörünün Finansal Performansının Dupont Finansal Analiz Sistemi Kullanılarak İncelenmesi”, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi,11 (2), 75-89, http://www.soidergi.com.tr/wp-content/uploads/2

Liesz, T. (2002). “Really Modified DuPont Analysis: Five Ways To Improve Return On Equity”, Proceedings of the SBIDA Conference, http://sbaer.uca.edu/research /sbida/2002/Papers/19.pdf (01.05.2019).

Liesz, T. & Maranville, S.J. (2008). “Ratio Analysis Featuring The DuPont Method: An Overlooked Topic In The Finance Module of Small Business Management and Entrpreneurship Courses”, Small Business Institute Journal, 1, ss. 17-34, https://www.sbij.org/index.php/SBIJ/article/view/46/22.

Little, P. L., Mortimer, J. W., Keene, M. A. & Henderson, L. R. (2011). “Evaluating The Effect Of Recession On Retail Firms' Strategy Using Dupont Method: 2006-2009”, Journal of Finance & Accountancy, 7, ss. 1-7, http://www.aabri.com/manuscripts.

Mendi, A.F.,(2018). “Türkiye çay endüstrisi: Sektörel ve ampirik bir çalışma”, International Journal of Social Sciences and Education Research, Volume: 4(2), http://dergipark.gov.tr/download/article-file.

Moyer, C. R., McGuigan, J. R., & Rao, R.P. (2007). Fundamentals of Contemporary Financial Management. Canada: Thomson South Western.

Ross, S., Westerfield, R., Jaffe, J., & Jordan, B. (2008). Modern Financial Management, New York: McGraw Hill.

Sheela, S. C. & Karthikeyan, K. (2012). “Financial Performance of Pharmaceutical Industry in India Using DuPont Analysis”, European Journal of Business and Management, 4(14), ss. 84-91, http://www.iiste.org/Journals/index.php.

Terzi, A. (2017). “Hedef Maliyetleme, Değer Mühendisliği ve Kaizen Maliyetleme Üçlüsünün Çay İşletmelerinde Birlikte Uygulanabilirliği”, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7, 221 248, http://dergipark.gov.tr/kusbd/issue/30549/309631