Cilt 4 Sayı 2 (2016): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Makaleler

BANKACILIKTA İLİŞKİSEL PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN, TEKRAR SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİNDE İLİŞKİSEL KALİTE ALGISININ ARACILIK ROLÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Özer YILMAZ
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Ömer Eyfettin Uygulamalı Bilimler Fakütlesi

Yayınlanmış 2016-08-22

Anahtar Kelimeler

 • İlişkisel Pazarlama,
 • Bankacılık,
 • Aracılık Etkisi

Nasıl Atıf Yapılır

YILMAZ, Özer. (2016). BANKACILIKTA İLİŞKİSEL PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN, TEKRAR SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİNDE İLİŞKİSEL KALİTE ALGISININ ARACILIK ROLÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Business & Management Studies: An International Journal, 4(2), 142–161. https://doi.org/10.15295/bmij.v4i2.147

Özet

Bu çalışma bankaların kullandığı ilişkisel pazarlama faaliyetlerinin, müşterilerin tekrar satın alma niyetleri üzerindeki etkisinin ve bu etkide ilişkisel kalite algısının aracılık rolünün tespitini amaçlamaktadır. Çalışmada kullanılan veriler Balıkesir il merkezinde482 kişi üzerine uygulanan bir anket sonucunda elde edilmiştir. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiklerden ve PLS algoritmasına dayanan yapısal eşitlik modellemesinden (PLS-SEM) yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda bankaların kullandığı ilişkisel pazarlama faaliyetlerininmüşterilerin tekrar satın alma eğilimlerini pozitif yönlü ve anlamlı şekilde etkilediği ve bu ilişkide müşterilerin ilişkisel kalite algısının tam aracılık etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Adjei M. T. & Clark, M. (2010). “Relationship Marketing A B2C Context: The moderating Role of Personality Traits”, Journal of Retailing and Consumer Services,vol: 17 pp: 73–79
 2. Alrubaiee, L. & Al-Nazer, N. (2010). “Investigate the Impact of Relationship Marketing Orientation on Customer Loyalty: The Customer's Perspective”. International Journal of Marketing Studies, Vol. 2, No.1, pp. 155-174
 3. Armağan, E. A., & Gürsoy, Ö. (2011). Satın Alma Kararlarında Tüketici Etnosentrizmi ve Menşe Ülke Etkisinin Cetscale Ölçeği İle Değerlendirilmesi. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(2)., ss.67-77
 4. Bagozzi, R. P., & Yi, Y. (1988). “On the evaluation of structural equati on models.” Journal of the Academy of Marketing Science, 16(1), 74-94.
 5. Bakırtaş, H. (2008). “İlişkisel Pazarlama ve Müşteri Bağlılığı: Bankacılık Sektöründe Bir İnceleme.” Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:22 ss. 231-244
 6. Ballantyne,D. (2000). "Internal Relationship Marketing: A Strategy For Knowledge Renewal", International Journal of Bank Marketing, Vol. 18 Iss: 6 pp. 274 – 286
 7. Berry, L.L (2002). “Relationship Marketing of Services- Perspectives from 1983 and 2000”, Journal of Relationship Marketing, Vol. 1(1), pp.59-77
 8. Berry, L.L, (1995). “Relationship Marketingof Services-Growing Interest, Emerging
 9. Perspectives”, Journal Of Academy of Marketing Sciences, Vol:23, No:4, pp. 236-
 10. Bolton, R.N. & Bhattacharya, C. B. (2000). “Relationship Marketing in Mass Markets,” Handbook of Relationship Marketing, Jagdish N. Sheth and Atul Parvatiyar (Eds.),Sage Publications: Thousand Oaks, Amerika
 11. Carter, R. L. (2006). Solutions for missing data in structural equation modeling. Research & Practice in Assessment, 1(1)
 12. Chiu, H-C, Hsieh, Y-C, Li, Y.C & Lee, M (2005). “Relationship Marketing And Consumer Switching Behavior”, Journal of Business Research vol: 58 pp.1681-1689
 13. Chou, H-J. (2009). "TheEeffect of Experiential and Relationship Marketing on Customer Value: A Case Study of International American Casual Dining Chains in Taiwan", Socıal Behavıor And Personalıty, vol: 37(7), pp. 993-1008
 14. Doma, S.S.B.A (2013). “Relationship Quality as Predictor of B2B Customer Loyalty”, Systemıcs, Cybernetıcs And Informatıcs Vol.11 – Num. 1 pp.72-78
 15. Eroğluer, K. &Yılmaz, Ö. (2015). “Etik Liderlik Davranışlarının Algılanan Örgüt İklimi Üzerine Etkisine Yönelik Bir Uygulama: İş Yaşamında Yalnızlık Duygusunun Aracılık Etkisi, İşletme Araştırmaları Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 1, ss. 280-308.
 16. Ertaş, F., Ardıç K., Başarır A., Sadaklıoğlu, H.,Boyraz, E.,Aslan,E., Döven, M. S: (2008). “Tokat İli Müşteri Memnuniyeti Araştırması”, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İ.İ.B.F.Yayınları, No:8, Araştırma Seri No:7. Tokat
 17. Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Structural equation models with unobservable variables and measurement error: Algebra and statistics. Journal of Marketing Research, 382-388.
 18. Gilaninia, S, Shahi, H. & Mousavian, S. J (2011) “The Effect of Relationship Marketing Dimensions by Customer Satisfaction toCustomer Loyalty” InterdısciplinaryJournal of Contemporary Research in Business Vol 3, No: 4, pp.74-84
 19. Grönroos, C. (1996). "Relationship Marketing: Strategic And Tactical İmplications", Management Decision, Vol. 34 Iss: 3 pp. 5 – 14
 20. Güven, Ö. Z. (2007). “İlişkisel Pazarlama Ekseninde Otel İşletmelerinde Müşteri Bağlılığının Öncel ve Sonuçlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Model Geliştirilmesi, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, DoktoraTezi, Kütahya
 21. Ivens, B.S, & Pardo, C. (2007). “Are key account relationships different? Empirical results on supplier strategies and customer reactions.” Industrial MarketingManagement. Vol: 36(4) pp.470–482
 22. Ivens, B.S. (2005). “Industrial Sellers' Relational Behavior”, Journal of RelationshipMarketing, vol. 3:4, pp.27-43.
 23. İlban, M.O, Doğdubay, M. &Gürsoy H. (2009). "Otel İşletmelerinde İlişkisel Pazarlama Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi SosyalBilimler Dergisi, Cilt: 10, Sayı:2, ss. 117-144.
 24. İlter, B. & Gökmen, H. (2009). “Mevduat Bankalarında İlişkisel Fayda İle Müşteri Memnuniyeti Arasındaki İlişki Üzerine Bie İnceleme: İzmir Örneği” Dokuz EylülÜniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:11, Sayı:1, ss.1-31
 25. Jumaev, M., Kumar. D.M., Hanaysha J.R.M. (2012). “Impact Of Relatıonshıp Marketıng On Customer Loyalty In The Bankıng Sector” Far East Journal of Psychology andBusiness Vol. 6 No. 3 pp.36-55
 26. Kanagal, N. (2009). “Role of Relationship Marketing in Competitive Marketing Strategy” Journal of Management and Marketing Research: Vol:2, ISSN: 1941-3408 Online
 27. Kim, W. G., Han, J. S., & Lee, E. (2001). Effects of relationship marketing on repeat purchase and word of mouth. Journal of Hospitality & Tourism Research, 25(3), 272-288.
 28. Kim, Y.K, Trail G. & Ko, Y. J. (2011). “The Influence of Relationship Quality on Sport Consumption Behaviors: An Empirical Examination of the Relationship Quality Framework”, Journal of Sport Management, vol: 25, pp:576-592
 29. Lee, G-Y., Chu, P-Y. & Chou, Y.(2011). “Service Quality , Relationship Quality , And Customer Loyalty In Taiwanese Internet Banks.” Social Behavior And Personality ,vol. 39(8) pp.1127–1140.
 30. Lin, N-P,. Weng, J. C. M & Hsieh, Y.C. (2003). “Relational Bonds and Customer‟s Trust and Commitment - A Study on the Moderating Effects of Web Site Usage.”The Service Industries Journal, vol. 23(3) pp.103–24
 31. Ndubisi, N. O. (2007). “Relationship Marketing and Customer Loyalty”. MarketingIntellegence & Planning, Vol. 25 No.1 pp. 98-106
 32. Nee NG, C.Y. (2010). “A Study of the Impact of Relatıonal Benefıts and Relatıonshıp Marketıng on Purchase Intentıon ın the Lodgıng Industry”, Faculty of the GraduateCollege of the Oklahoma State University Doktora Tezi, UMI Number: 3422288
 33. Sayım, F., & Aydın, V. (2015). “Hizmet sektörü özellikleri ve sistematik olmayan risklerin sektör menkul kıymetleri ile etkileşimine dair teorik bir çalışma”. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 29(29).
 34. Selvi. M.S. (2007). “İlişkisel Pazarlama: Stratejiler ve Teknikler” Ankara: DetayYayınları
 35. Sezgin, E. & Çelik, Y. (2013). “Veri Madenciliğinde kullanılan Yöntemlerin Karşılaştırılması”. XIV. Akademik Bilişim Konferansları,Akdeniz Üniversitesi, HukukFakültesi, Bildiri No:184, çevrimiçi: http://ab.org.tr/ab13/bildiri/184.pdf 09.01.2014
 36. Sheth, N. J & Parvatiyar, A (1995). “Relationship Marketing in Consumer Markets: Antecdents and Consequences” Journal of Academy of Marketing Science, Vol.23,No.4, pp. 255-271
 37. Shirsavar, H.A., Gilaninia, S. & Almani, A.M. (2012). “A Study of Factors Influencing Positive Word of Mouth in the Iranian Banking Industry”, Middle-East Journal ofScientific Research, Vol. 11(4), pp. 454-460
 38. Srırojanant, S. & Thirkell, P. C. (1998). “Relationship Marketing and Its Synergy with Web-based Technologies”, Journal of Market Focused Management, Vol.3, pp.23–46
 39. Şengül, A. (2009). “Hizmet İşletmelerinde Yüksel İlişki Kalitesine Ulaşılmasında Sınır Birim İşgörenlerinin Duygu İşçisi Olarak Değerlendirilmesi”, Ege Akademik BakışDergisi, Cilt.9, vol. 4, ss. 1193-1211
 40. Şengül, S. (2016). “Yöresel Mutfak Tercihindeki Motivasyon Unsurlarının Destinasyonu Tekrar Tercih Etme Ve Başkalarına Önerme Üzerine Etkisi” Yayınlanmamış Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı. Sakarya
 41. Takala,T., &Uusitalo,O. (1996). "An Alternative View of Relationship Marketing: A Framework for Ethical Analysis", European Journal of Marketing, Vol. 30 Iss: 2 pp.45 – 60
 42. Taleghani, M., Gilaninia, S. & Mousavian, S.J. (2011). “The Role of RelationshipMarketing in Customer Orientation Process in the Banking Industry with focus on Loyalty (Case Study: Banking Industry of Iran)”. International Journal of Businessand Social Science Vol. 2 No. 19, pp. 155-166
 43. Türkiye Bankalar Birliği, 15 Şubat 2016 rakamları. https://www.tbb.org.tr/tr/banka-ve-sektor-bilgileri/banka-bilgileri/subeler/65
 44. Ulaga,W. & Eggert, A (2006). “Relationship value and relationship quality.Broadening the nomological network of business-to-business relationships”. European Journalof Marketing Vol. 40 No. 3/4, pp. 311-327.
 45. Varinli, İ. (2008). “Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar” 2. Baskı, Ankara: Detay Yayıncılık
 46. Venetis,K. A. & Ghauri, P. N.(2004). "Service Quality and Customer Retention: building long-term relationships", European Journal of Marketing, Vol. 38 Iss: 11 pp: 1577 –1598
 47. Viera, A.L, Winklhofer, H. & Ennew, C.T. (2008). “Relationship Quality: A Literature Review And Research Agenda” Journal of Customer Behavıour, vol. 7, no. 4, pp.269-291
 48. Walsh, G., Hennig-Thurau T., Sassenberg, K. Ce Bornemann D. (2010). “Does Relationship Quality Matterine-Services?Acomparison of Online And Offline Retailing”, Journal of Retailing and Consumer Services vol. 17 pp. 130–142
 49. Walter, A., Muller,T.A., Helfert,G. & Ritter, T (2003). “Functions of industrial supplier relationships and their impact on relationship quality.” Industrial MarketingManagement, vol.32, pp.159–69.
 50. Wan Omar, M. & Mohd Ali, M.N (2010). “Brand Loyalty and Relationship Marketing in Islamic Banking System”. Canadian Social Science Journal, Vol.6, No.1, pp. 25-32
 51. Wang, R. (2007). “Relationship, Loyalty, And Marketing-A Correlation Study Of Taiwan Hotel Customers' Perspectives” Faculty of the Graduate College of the OklahomaState University, Doktora Tezi, UMI Number: 3291448
 52. Yılmaz, Ö. & Akgül, V. (2014). Turizm Çalışanlarının Örgütsel Adalet Algısının, Örgütsel Bağlılıkları Üzerine Etkisi: Gönen Örneği (I. Uluslararası Turizm ve Yönetim Araştırmaları Kongresinde Sunulmuştur). Nişantaşı Üniversitesi S.B.E. Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 2, ss. 132- 151
 53. Yılmaz, Ö (2014). “İlişkisel Pazarlama Faaliyetlerinin Ağızdan Ağıza İletişim (WOM) Yaratma Üzerine Etkisi: Bankacılık Sektörüne İlişkin Bir Alan Araştırması”. Doktora Tezi. Balıkesir Üniversitesi, S.B.E. İşletme A.B.D. Balıkesir
 54. Yurdakul, M. (2007). “İlişkisel Pazarlama Anlayışında Müşteri Sadakati Olgusunun Ayrıntılı Bir Şekilde Analizi”, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:17 ss. 268-287