Vol. 1 No. 2 (2013): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Articles

PERCEPTIONS AN APPLICATION OF SMES' CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT IN TOKAT

Yücel EROL
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İ.İ.B.F, İşletme Bölümü
Turan Burak İMRE
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Almus MYO, İşletme Bölümü

Published 2014-01-15

How to Cite

EROL, Y., & İMRE, T. B. (2014). PERCEPTIONS AN APPLICATION OF SMES’ CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT IN TOKAT. Business & Management Studies: An International Journal, 1(2), 168–186. https://doi.org/10.15295/bmij.v1i2.32

Abstract

The purpose of the study is to reveal SMEs’ practices, perceptions and knowledge about Customer Relationship Management, determine the features that may affect the perceptions of CRM, measure the relationship between innovation, market, profit-earning capacity performances and their CRM perceptions and finally recommend suggestions for promoting themselves about it in Tokat. The study has been planned as descriptive research. Data has been obtained by survey via interviewing with managers. Sample size has been admitted as 169 firms at %5 significance level. Convenience sampling has been chosen as sampling.As a result of the research, Tokat province SMEshave high level of CRM perceptions. But their CRM practices are deficient, exiguous and they are uneducated and anachronistic about CRM.

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S., Yıldırım, E.(2007). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Sakarya: Sakarya Yayıncılık
 2. Baloğlu, A.(2006). Başarılı CRM uygulamaları için anahtar faktörler. AKADEMİK BİLİŞİM 2006 + BilgiTek IV Kongresi. Davetli Konuşmacı Sunumu. Pamukkale Üniversitesi. Denizli
 3. Bezirci, M.(2012). Kurumsallaşma nedir? Ne değildir? [Erişim adresi]: <http://www.marmarasps.com.tr/images/makale_kapak/e9a2bf440c60636914697685af9ba8f4.pdf> [Erişim tarihi: 15.06.2012].
 4. Cansız, M.(2008). Türkiye’ de KOBİ’ler ve KOSGEB. DPT Uzmanlık Tezi. No:2782. Ankara: DPT Yayın
 5. Çiçek, E.(2005). Müşteri ilişkileri yönetimini uygulama sürecinde başarıyı etkileyen faktörler. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi. S:Aralık 2005.
 6. Demir, T.S.Ç.(2010). Perakende sektöründe müşteri ilişkileri yönetimi(CRM) ve uygulama örnekleri. Yüksek lisans Tezi. Mimar Sinan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. İstanbul
 7. Demirbağ, E.(2004). Sorularla müşteri ilişkileri yönetimi(CRM: customer relationship management). İstanbul: İTO Yayınları
 8. Ekinci, S. (2010). KOBİ’lerde müşteri ilişkileri yönetimi anlayışı üzerine bir araştırma: Kars ili örneği. Yüksek Lisans Tezi. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul
 9. Ergunda, H.İ. (2004). Müşteri ilişkileri yönetimi. [Erişim adresi]: http://www.danismend.com/kategori/altkategori/musteri-iliskileri-yonetimi/ [Erişim tarihi: 15.05.2012].
 10. Hamşioğlu, A.B.(2002). Pazarlama stratejisi olarak müşteri ilişkileri yönetimi(MİY): Kars ili merkez KOBİ'lerinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. 21.Yüzyılda KOBİ'ler: Sorunlar, Fırsatlar Ve Çözüm Önerileri Sempozyumu Bildirisi. Doğu Akdeniz Üniversitesi. K.K.T.C.
 11. Kırım, A.(2001). Strateji ve bire-bir pazarlama CRM, İstanbul: Sistem Yayıncılık
 12. Köksümer, A.(2007). Üretim sektöründe müşteri ilişkileri yönetimi(Customer relationship management)’nin uygulanabilirliği, Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. İstanbul
 13. Odabaşı, Y.(2000). Satışta ve pazarlamada müşteri ilişkileri yönetimi. İstanbul: Sistem Yayıncılık
 14. Oraman, Y.(2004). KOBİ’lerde CRM(müşteri ilişkileri yönetimi) için stratejiler. Yönetim Ve Ekonomi Dergisi. Cilt:11. Sayı :1
 15. Özdemir, S., Ersöz, H.Y., Sarıoğlu, İ. (2006). İşsizlik sorununun çözümünde KOBİ'lerin desteklenmesi. İTO Yayınları Yayın No: 2006-45
 16. Sin, Y.M.L., TSE, C.B.A., Yim,H.K.F.(2005). CRM: conceptualization and scale development. European Journal of Marketing Vol: 39 No: 11/12
 17. Uslu Ş, Uygun Mutlu.(2002). Yeni rekabet koşullarında KOBİ'lerin değişen pazarlama stratejileri ve pazarlama sorunları:Konya örneği. 21.Yüzyılda KOBİ'ler: Sorunlar, Fırsatlar Ve Çözüm Önerileri Sempozyumu bildirisi. Doğu Akdeniz Üniversitesi. K.K.T.C.
 18. Yereli Ayşe.(2001). Müşteri ilişkileri yönetimi(CRM)ve günümüz Türkiye’sindeki yeri, Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim Ve Ekonomi Dergisi. Cilt: 7. Sayı: 1