Vol. 4 No. 2 (2016): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Articles

RESEARCH OF RELATIONSHIP BETWEEN LEADERSHIP BEHAVIORS OF MANAGERS AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF EMPLOYEES USING STATISTICAL METHODS

Aydoğan Durmuş
Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi

Published 2016-08-22

How to Cite

Durmuş, A. (2016). RESEARCH OF RELATIONSHIP BETWEEN LEADERSHIP BEHAVIORS OF MANAGERS AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF EMPLOYEES USING STATISTICAL METHODS. Business & Management Studies: An International Journal, 4(2), 203–225. https://doi.org/10.15295/bmij.v4i2.154

Abstract

In this study conducted to research the relationship between leadership behaviors of managers between organizational commitment of employees, a survey has been applied to 155 employees who work in 3 companies in Istanbul province. To measure organizational commitment of employees: "Organizational Commitment Scale" developed by Meyer, Allen ve Smith ; to measure leadership behaviors:" Leadership Behaviors Inventory" of Kent and "Multidimensional Leadership Problems" titled survey forms have been examined and leadership behavior scale which is often used in researches and has been created developing leadership behavior questions based on "Behavioral Repertoire of Leaders" of  Goleman. The data collected by the survey were evaluated by entering into SPSS 22 software. As a result of the application; it has been found that, as autocratic, visionary,  participating and leadership behaviors of managers strengthen, attendance to corporation and normative commitment of employees increase, as educational and relationship oriented behaviors of managers strengthen, attendance to corporation and normative commitment of employees strengthens. As overall satisfaction level of employees with leadership behavior of managers increases, their attendance and normative commitment to organization increased as well.

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. Akyalçın, E. İşletmelerde Vizyon Yönetimi ve Eczacıbası Yapı Gereçleri Vitra A.Ş.’de Bir Uygulama, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir, 2002.
 2. Bulut, Y., Uygun, S. V., "Etkin Bir Yönetim İçin Vizyoner Liderliğin Önemi: Hatay’daki Kamu Kurumları Üzerinde Bir Uygulama", Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı.13, 2010, s.34.
 3. Cerit, Y., Özdemir, T., Akgün, N., “Sınıf Öğretmenlerinin Okul Müdürlerinin Paternalist Liderlik Davranışları Sergilemelerini İstemeye Yönelik Görüşlerinin Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi”, AİBÜ, Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 2011, 87 – 99.
 4. Dalgın, T. Liderlik Davranışlarının İşgörenler Tarafından Algılanması ve İşgörenlerin İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılığı Üzerine Etkileri: Marmaris Yöresindeki Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Üzerine Uygulama, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008.
 5. Demirbilek, T. Liderlik Tipleri Açısından İşçi Sendikası Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt 5,sayı 1, ss.22-37, İzmir, 2003.
 6. Demirel, Y. “Örgütsel Güvenin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi: Tekstil Sektörü Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma”. Yönetim ve Ekonomi. 2008, 15(2): 180-194.
 7. Eren, E. Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, İstanbul: Der Yayınları, 1996.
 8. Eren, E. Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, İstanbul:Beta Basım Yayım Dağıtım, 2011.
 9. Eren, E. Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi. İstanbul: Beta Yayıncılık, 1998.
 10. Ergeneli, A. ve Arı, S. G., “Krizde İşten Çıkarmaların Banka Yöneticileri Üzerine Etkileri: Örgütsel Bağlılık, Güven ve Güçlendirme Algıları”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 2005, 60(1):122-148.
 11. Goleman D, İşbaşında Duygusal Zeka, İstanbul: Varlık Yayınları, 2000.
 12. Goleman, D. Mckee, A. Yeni Liderler. İstanbul: Varlık Yayınları. 2002.
 13. Gül, H. “Örgütsel Bağlılık Yaklaşımlarının Mukayesesi ve Değerlendirilmesi”. Ege Akademik Bakış Dergisi. 2002, 2(5): 37-55.
 14. Güney, S., Liderlik, Ankara: Nobel Yayıncılık, 2012.
 15. Kalaycı, Ş. SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikler, 4. Baskı, Ankara: Asil Yayın Dağıtım, 2009.
 16. Köksal, O. “Bir Kültürel Liderlik Paradoksu: Paternalizm”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:15, 2011, s.105.
 17. Meyer, J.P., Allen, N.J. Commitment in the Workplace. Theory, Research and Application, London: Sage Publications, 1997.
 18. Meyer, John P., Natalie J. Allen: “A Three-Components Conceptualization of Organizational Commitment”, Human Resource Management Review, Vol.1, No.1 Spring 1991, p.61-89.
 19. Oktay, M. İşletmeciler İçin: Davranış Bilimlerine Giriş. İstanbul: Der Yayınları, 1996.
 20. Örs, M., Acuner Ahmet, M., Sarp, N., Önder, Ö.R. “Antalya Tıp Fakültesi Hastanesi’nde, Antalya Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi’nde ve Antalya Devlet Hastanesi’nde Çalışan Hekimler ile Hemşirelerin Örgütlerine Bağlılıklarına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi”. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası. 2003, 56(4).
 21. Özkalp, E. Kırel, Ç. Örgütsel Davranış, 6. Baskı, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2001.
 22. Tabachnick, L B.G.. Fidell S. Using Multivariate Statistics (sixth ed.)Pearson, Boston 2013
 23. Yüceler, A. “Örgütsel Bağlılık ve Örgüt İklimi İlişkisi: Teorik ve Uygulamalı Bir Çalışma”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2009, (22): 446-458.